Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Νομική σημείωση, όροι χρήσεως

Νομική σημείωση | όροι χρήσεως

Νομική σημείωση

Εκδότης:

Η Export Entreprises SA λειτουργεί με την επωνυμία eexpand :

Ανώνυμη Εταιρία με κεφάλαιο Ευρώ 801.823,68
Έδρα: 1 rue de Stockholm 75008 ΠΑΡΙΣΙ
Καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιριών του Παρισιού, με αριθμό μητρώου 950571224
Τηλ: 00331 4 256 4160
Υπεύθυνος εκδόσεως: Etienne Vauchez, Γενικός Διευθυντής της Export ENTREPRISES SA
Επικοινωνία: contact@eexpand.com Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση ή κοινοποίησή τους σε τρίτους.

.

Επιστροφή στην αρχή

Όροι χρήσεως της ιστοσελίδας Alpha International Trade

1. Ορισμοί
2. Σκοπός της ιστοσελίδας Alpha International Trade
3. Πεδίο εφαρμογής των όρων χρήσεως
4. Προϋποθέσεις προσβάσεως στις υπηρεσίες
5. Εγγραφή στην υπηρεσία Business Alert
6. Υποχρεώσεις της EXPORT ENTREPRISES S.A.
7. Κωδικός προσβάσεως χρήστη
8. Κυριότητα πληροφοριών
9. Βοήθεια
10. Συντήρηση της ιστοσελίδας
11. Δικαίωμα προσβάσεως σε ψηφιακό φάκελο
12. Κοινοποίηση απαιτήσεων
13. Δωσιδικία

Προοίμιο

Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της έχουν επιλέξει την εταιρία EXPORT ENTREPRISES S.A. προκειμένου να παρέχει στους πελάτες τους πληροφορίες σχετικά με εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες, τις οποίες η EXPORT ENTREPRISES S.A. έχει λάβει από τους συνεργάτες της.

Οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από όλους τους Πελάτες του Ομίλου Alpha Bank των όρων που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσεως.

1. Ορισμοί

• “Alpha International Trade”: Η ονομασία της ιστοσελίδας στην οποία αφορούν οι παρόντες όροι χρήσεως (εφεξής: «Ιστοσελίδα») και η οποία ανήκει κατά κυριότητα στην Alpha Bank και της θυγατρικές αυτής.

• Πελάτης: Οποιαδήποτε εταιρία ή επαγγελματίας πελάτης του Ομίλου Alpha Bank που κάνει χρήση των δωρεάν υπηρεσιών της Ιστοσελίδας “Alpha International Trade”. Κάθε Πελάτης εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους Χρήστες, φυσικά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη για να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για λογαριασμό του. Προκειμένου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώσει το Έντυπο Ταυτοποιήσεως.

• Χρήστης: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιτελεί λειτουργίες για Πελάτη, στον οποίο έχει χορηγηθεί κωδικός προσβάσεως Χρήστη.

• Έντυπο Ταυτοποιήσεως: Έγγραφο που συμπληρώνεται από τον Χρήστη και το οποίο του επιτρέπει να συνδέεται στην Ιστοσελίδα και να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

• Κωδικός Προσβάσεως Χρήστη: Μυστικός κωδικός που έχει επιλέξει ο Χρήστης για να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα Alpha International Trade και για να διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα προσβάσεως στο δικό του προφίλ Χρήστη.

• Προφίλ Χρήστη: Όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε έναν Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα του Πελάτη, το όνομα Χρήστη, καθώς και ο χώρος μνήμης και οι κατάλογοι (directories) που είναι διαθέσιμοι στον Χρήστη από την EXPORT ENTREPRISES S.A.

• Κατάλογος: Χώρος μνήμης που διατίθεται στον Χρήστη στην ιστοσελίδα Alpha International Trade, όπου ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήματά του. Ο κατάλογος αποκαλείται επίσης "Πίνακας Μηνυμάτων" της Ιστοσελίδας Alpha International Trade.

• Φόρμα Εγγραφής: Διαδικτυακή (online) φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία “Business Alert”, μία εξατομικευμένη υπηρεσία πληροφοριών που διατίθεται στους Χρήστες της Ιστοσελίδας Alpha International Trade, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν, διά της υπηρεσίας E-mail της Ιστοσελίδας, μελέτες έρευνας αγοράς και κλαδικές ανακοινώσεις που αφορούν στον επαγγελματικό τους τομέα και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

• Συνεργάτης: Εταιρίες, πλην της EXPORT ENTREPRISES S.A., που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Επιστροφή στην αρχή

2. Σκοπός της Ιστοσελίδας Alpha International Trade

Μοναδικός στόχος της Ιστοσελίδας Alpha International Trade είναι να παρέχει συνδρομή σε ανεξάρτητους επαγγελματίες, όπως εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, τεχνίτες και λοιπά πρόσωπα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει δύο σκέλη:

  • Ελεύθερα προσβάσιμες πληροφορίες: Προφίλ χωρών, στατιστικά στοιχεία, γλωσσάριο, νέα.
  • Πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή: Στοιχεία επαγγελματικού τομέα, υπηρεσία Business Alert, υπηρεσίες, η πρόσβαση στις οποίες περιορίζεται στους Πελάτες, δηλ. σε εταιρίες ή επαγγελματίες που έχουν προηγουμένως συνδεθεί στην Ιστοσελίδα.

Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της επιτρέπουν στους Πελάτες τους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από την EXPORT ENTREPRISES S.A.

Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα Alpha International Trade προορίζονται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς, οι δε χρόνοι αποκρίσεως που προβλέπονται από την EXPORT ENTREPRISES S.A. είναι ενδεικτικοί. Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή για τους χρόνους αποκρίσεως της EXPORT ENTREPRISES S.A. Ο Πελάτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των πληροφοριών αυτών και τις συνέπειες της χρήσεως αυτής. Αποτελεί υποχρέωσή του να επαληθεύσει τη συνάφεια των πληροφοριών πριν από τη χρήση τους.

Η ταυτοποίηση επέρχεται από τη στιγμή που ο Πελάτης συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία και επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Η EXPORT ENTREPRISES S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, σε περίπτωση που η “ταυτοποίηση”είναι ανακριβής ή ελλιπής.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Alpha International Trade περιορίζεται σε ενημερωμένους και ειδικευμένους επαγγελματίες. Η EXPORT ENTREPRISES S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε Πελάτη, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας ή έχει συμπληρώσει το Έγγραφο Ταυτοποιήσεως με ψευδή στοιχεία.

Επιστροφή στην αρχή

3. Πεδίο εφαρμογής των όρων χρήσεως

Οι παρόντες όροι χρήσεως ισχύουν για όλα τα ονόματα τομέα (domain names) που είναι καταχωρημένα από την Ιστοσελίδα Alpha International Trade, καθώς και για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Export Entreprises S.A. Όλες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς χρέωση και υπόκεινται σε αυστηρή παρακολούθηση: για την αποτροπή καταχρήσεων, η Export Entreprises S.A. διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντά σε Χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δωρεάν υπηρεσίες κατά τρόπο ανάρμοστο ή μη σχετιζόμενο προς τις πραγματικές τους ανάγκες.

Η Ιστοσελίδα Alpha International Trade παρέχει πολλές υπηρεσίες. Κάποιες από αυτές παράγονται από την EXPORT ENTREPRISES S.A., ενώ άλλες διατίθενται από την Export Entreprises S.A., όμως παράγονται από τρίτους, συνεργάτες της EXPORT ENTREPRISES S.A. Κάποιες μπορεί να παρέχονται στην Ιστοσελίδα Alpha International Trade απ΄ευθείας από συνεργάτες της EXPORT ENTREPRISES S.A.

Οι παρόντες όροι χρήσεως, οι οποίοι μπορεί να είναι προσβάσιμοι από διάφορα σημεία της Ιστοσελίδας, κάνοντας ”κλικ” στο σύνδεσμο ”Όροι Χρήσεως” (ή Ό.Χ.), υπερισχύουν έναντι κάθε άλλου σχετικού κειμένου σε έντυπη μορφή. Η EXPORT ENTREPRISES S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς ειδοποίηση.

Επιστροφή στην αρχή

4. Προϋποθέσεις προσβάσεως στην Ιστοσελίδα Alpha International Trade

Η Ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη 24 ώρες το 24ωρο, εξαιρουμένων των περιόδων που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω αναβαθμίσεως ή συντηρήσεως, και των περιπτώσεων τεχνικών προβλημάτων, ιδίως στις τηλεπικοινωνίες. Η διακοπή των υπηρεσιών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημιώσεως.

Η EXPORT ENTREPRISES S.A. διερευνά και επεξεργάζεται τα αιτήματα των Χρηστών κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις συνήθεις εργάσιμες ώρες της Γαλλίας, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. με 6 μ.μ.


4.1. Μόλις ο Πελάτης ενεργοποιήσει την υπηρεσία, η EXPORT ENTREPRISES S.A. διεξάγει τη σχετική έρευνα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παράγει αποτέλεσμα εντός του προβλεπομένου χρονικού πλαισίου. Η EXPORT ENTREPRISES S.A. θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την τήρηση των προβλεπομένων χρονικών ορίων. Ωστόσο, η EXPORT ENTREPRISES S.A. δεν ευθύνεται για τυχόν υπέρβαση των προβλεπομένων χρονικών ορίων από την ίδια ή από τους συνεργάτες και τους ανταποκριτές της.

Η EXPORT ENTREPRISES S.A. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα Πελάτη, σε περίπτωση που διαπιστώνει εκ των προτέρων ότι δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτημα με τα δικά της μέσα, τους συνεργάτες και τους ανταποκριτές της.

Επιπλέον, εάν κατά την επεξεργασία ενός αιτήματος διαπιστωθεί ότι τα μέσα, οι συνεργάτες ή οι ανταποκριτές της EXPORT ENTREPRISES S.A. δεν επαρκούν για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη, αποτελεί υποχρέωση της EXPORT ENTREPRISES S.A. να ειδοποιήσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση που η EXPORT ENTREPRISES S.A. διακόψει την έρευνα, ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως εναντίον της.

4.2. Παράδοση αποτελεσμάτων:
Με την επικύρωση της καταβολής, η EXPORT ENTREPRISES S.A. οφείλει να αρχίσει την αιτούμενη έρευνα.

Οι χρόνοι περαιώσεως παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφορήσεως.

Η EXPORT ENTREPRISES S.A. οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων.

Ωστόσο, η EXPORT ENTREPRISES S.A. δεν ευθύνεται, σε περίπτωση μη τηρήσεως των χρονικών πλαισίων που παρέχει η ίδια ή οι ανταποκριτές της.

Η EXPORT ENTREPRISES S.A. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα Πελάτη, εάν διαπιστωθεί ότι ούτε τα δικά της μέσα ούτε οι ανταποκριτές της επαρκούν για την ικανοποίηση του αιτήματος. Σε αυτή την περίπτωση η EXPORT ENERPRISES S.A. οφείλει να ειδοποιήσει τον Πελάτη για την απόρριψη του αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), το συντομότερο δυνατόν, μετά από την επικύρωση της παραγγελίας.

Επιπρόσθετα, εάν κατά τη διαχείριση ενός αιτήματος διαπιστωθεί ότι τα μέσα ή οι ανταποκριτές της EXPORT ENTREPRISES S.A. αδυνατούν να απαντήσουν στο αίτημα του Πελάτη, η EXPORT ENTREPRISES S.A. δεσμεύεται να τον ειδοποιήσει το συντομότερο δυνατόν.

Εάν η έρευνα ματαιωθεί από την EXPORT ENTREPRISES S.A., τα ποσά που έχει καταβάλει ο Πελάτης επιστρέφονται σε αυτόν, χωρίς ωστόσο αυτός να δικαιούται άλλης αποζημιώσεως.

Η απάντηση αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο ταυτοποιήσεως.

Η λήψη του μηνύματος αυτού, που θεωρείται ως αναγνώριση της παραλαβής, νοείται ως παράδοση της αιτούμενης υπηρεσίας.

4.2.1 Απαλλαγή της Alpha Bank από τις υποχρεώσεις της
Οι υπηρεσίες που ζητούνται εκ μέρους του Πελάτη από την EXPORT ENTREPRISES S.A. παρέχονται από την τελευταία, με αποκλειστική της ευθύνη.

Σε καμμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Alpha Bank για τυχόν αδυναμία της EXPORT ENTREPRISES S.A. να παράσχει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο ή για πληροφορίες που παρέχονται από την EXPORT ENTREPRISES S.A.

4.2.2 Εξόφληση
Η EXPORT ENTREPRISES S.A. θα προβαίνει στη συνέχεια στη λήψη του ποσού εξοφλήσεως της υπηρεσίας, μέσω επιταγής ή χρεώσεως πιστωτικής κάρτας.

4.2.3 Τιμολόγηση
Αμέσως μετά την εξόφληση με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, η EXPORT ENTREPRISES S.A. θα εκδίδει τιμολόγιο, όπου θα αναγράφεται η υπηρεσία, η τιμή της, ο αναλογών ΦΠΑ, η ημερομηνία παραδόσεως, η τρέχουσα ημερομηνία και ο τρόπος εξοφλήσεως. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω E-mail.

Επιστροφή στην αρχή

5. Εγγραφή στην υπηρεσία Business Alert

Η εγγραφή γίνεται χωρίς χρέωση. Ο Χρήστης υποδεικνύει, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή επιλέγοντας, από αναπτυσσόμενο μενού, τους τομείς δραστηριότητας (ή τα προϊόντα) και τις χώρες ενδιαφέροντός του.

Επιστροφή στην αρχή

6. Υποχρεώσεις της EXPORT ENTREPRISES S.A.*

(*) Κατά την παροχή υπηρεσιών, την επεξεργασία του περιεχομένου και των συνδέσμων (ανα-δρομολογήσεων) που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα:

H EXPORT ENTREPRISES S.A. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει πλήρεις, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Ωστόσο, δεδομένων των δυσκολιών στην πρόσβαση πληροφοριών, δυσκολίες που σχετίζονται με την ποικιλία των πηγών πληροφοριών, με καθυστερήσεις, ελλείψεις και κακές συνθήκες δημοσιεύσεως και διαφημίσεως, με θέματα επικαιροποιήσεως και μεταφράσεως των σχετικών πληροφοριών, με την αστάθεια των νομικών πλαισίων, των κανονισμών και κάθε είδους κανόνων γενικότερα, τα αποτελέσματα των πληροφοριών που παρέχονται από την EXPORT ENTREPRISES S.A. στους Πελάτες και Χρήστες, είναι μόνον ενδεικτικά και σε καμμία περίπτωση δεν γεννούν ευθύνη της EXPORT ENTREPRISES S.A. ή οποιουδήποτε συνεργάτη ή ανταποκριτή της, στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες ή τα αποτελέσματα είναι ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα.

Επιπρόσθετα, η EXPORT ENTREPRISES S.A. δεν ευθύνεται για πληροφορίες, εμπορικές προσφορές ή άλλο περιεχόμενο των ιστότοπων προς τους οποίους η Ιστοσελίδα έχει δημιουργήσει συνδέσμους.
Τέλος, η EXPORT ENTREPRISES S.A. δεν ευθύνεται για πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, ως αποτέλεσμα δόλιας ενέργειας τρίτων που στρέφεται κατά του πληροφορικού της συστήματος ούτε για ελαττώματα, τεχνικά προβλήματα, ιούς ή άλλα προβλήματα που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.

Η EXPORT ENTREPRISES S.A. δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες ή για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να υποστεί ο Χρήστης ή ο Πελάτης, ως αποτέλεσμα: (i) των απαντήσεων που παρέχονται προς τους πελάτες, (ii) της προσωρινής μη διαθεσιμότητας της Ιστοσελίδας  Alpha International Trade, (iii) της πιθανής αναστολής ή διακοπής της χρήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων ή της αναστολής για λόγους συντηρήσεως, (iv) της περιελεύσεως του κωδικού προσβάσεως Χρήστη σε γνώση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή της χρήσεώς του από τα πρόσωπα αυτά, (v) υπερβάσεως των χρόνων αποκρίσεως που ανακοινώνει η EXPORT ENTREPRISES S.A. ή οι συνεργάτες και ανταποκριτές της, (vi) γεγονότος ανωτέρας βίας.

Οι Πελάτες και Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τα ερωτήματα που διατυπώνουν, καθώς και για τη χρήση που κάνουν των πληροφοριών και αποτελεσμάτων που τους παρέχονται.
Η EXPORT ENTREPRISES S.A. και οι συνεργάτες της δεσμεύονται να τηρούν εμπιστευτικά τα αιτήματα των Πελατών τους.
Τέλος, δεν υπάρχει ευθύνη οποιουδήποτε μέρους σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας, πέραν του συνήθους νομικού ορισμού, νοείται κάθε μη έγκαιρη ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών λόγω μερικής ή ολικής απεργίας, είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής προς οποιοδήποτε των μερών, η οποία επηρεάζει τη δραστηριότητά του, καθώς και ο πόλεμος, οι εξεγέρσεις, οι κοινωνικές αναταραχές, καταιγίδες, πλημμύρες, παρακώλυση των συγκοινωνιών ή τηλεπικοινωνιών και γενικότερα κάθε γεγονός που εκφεύγει της σφαίρας ελέγχου του συμβαλλομένου που πλήττεται από τις απρόβλεπτες αυτές καταστάσεις ή από την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που κάποιο γεγονός ανωτέρας βίας ή μία απρόβλεπτη κατάσταση εμποδίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και συγκεκριμένα δεν επιτρέπει την πρόσβαση στον Ιστότοπο και την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 30 συνεχόμενες ημέρες, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει ελεύθερα την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με συστημένη επιστολή επιβεβαιωμένης παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός προσβάσεως Χρήστη θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων της EXPORT ENTREPRISES S.A.

Επιστροφή στην αρχή

7. Κωδικός προσβάσεως Χρήστη

Κάθε Χρήστης διαθέτει έναν μυστικό προσωπικό “κωδικό προσβάσεως” (password) διά του οποίου ταυτοποιείται στον Ιστότοπο.

Ο κωδικός προσβάσεως τίθεται στην αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρησή του ως εμπιστευτικού, οφείλει δε να μην τον κοινοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων Χρηστών ή οποιωνδήποτε προσώπων που εργάζονται για τον Πελάτη.

Επιστροφή στην αρχή

8. Κυριότητα πληροφοριών

Η εγγραφή ή ταυτοποίηση δεν παρέχει δικαίωμα κυριότητας στις πληροφορίες που παρέχονται. Οι Χρήστες και οι Πελάτες συμβουλεύονται την Ιστοσελίδα Alpha International Trade για ίδιο λογαριασμό. Η EXPORT ENTREPRISES S.A. διαθέτει τις απαραίτητες άδειες χρήσεως όλων των δικαιωμάτων που αφορούν σε πληροφορίες, στοιχεία, κείμενα, πίνακες, φωτογραφίες και γραφικά που διατίθενται στην Ιστοσελίδα Alpha International Trade.

Αντίστοιχα, ο Πελάτης και οι Χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τις απαντήσεις που λαμβάνουν από την υπηρεσία Alpha International Trade, αποκλειστικά για δικές τους εσωτερικές ανάγκες και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και να μην προβαίνουν στην άμεση ή έμμεση πώλησή τους. Μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την ακύρωση της εγγραφής και ταυτοποιήσεως, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της EXPORT ENTREPRISES S.A. για αποζημίωση εναντίον του παραβάτη.

Επιστροφή στην αρχή

9. Βοήθεια

Αναλυτικές πληροφορίες για την Ιστοσελίδα, για τη χρήση των υπηρεσιών του κ.λπ., μπορούν να ληφθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@alphainternationaltrade.gr.

Αναφορικά με πληροφορίες για τραπεζικές λύσεις, μπορεί να αποσταλεί E-mail στη διεύθυνση alphainternationaltrade@alpha.gr

Επιστροφή στην αρχή

10. Συντήρηση της Ιστοσελίδας

Η εταιρία EXPORT ENTREPRISES S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, εν όλω ή εν μέρει, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, για λόγους συντηρήσεως ή, άλλως, χωρίς να γεννάται υποχρέωση αποζημιώσεως.

Επιστροφή στην αρχή

11. Δικαίωμα προσβάσεως σε ψηφιακό φάκελο

Οποιοσδήποτε Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την EXPORT ENTREPRISES S.A. την παροχή πληροφοριών που τον αφορούν και να διορθώσει αυτές, εάν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τον γαλλικό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978 [(Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)]. Ο Πελάτης αποδέχεται να επικοινωνεί μαζί του η Alpha Bank, μέσω E-mail, σχετικά με προσφορές προϊόντων της. Μπορεί επίσης να απαγορεύσει την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, με έγγραφο αίτημα προς την EXPORT ENTREPRISES S.A, που αποστέλλεται στη διεύθυνση: 1 rue de Stockholm 75008 - Paris.

11.1 Διαχείριση των cookies
Η Ιστοσελίδα Alpha International Trade εγκαθιστά ένα cookie στον υπολογιστή του Χρήστη. Το cookie αυτό αποθηκεύει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του Χρήστη στον Ιστότοπο (σελίδες που βλέπει, ημερομηνία και χρόνος επισκέψεως κ.λπ.) και πληροφορίες που εισήγαγε ο Χρήστης κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο. Ο Χρήστης δεν χρειάζεται να τις εισαγάγει εκ νέου, σε μεταγενέστερη επίσκεψή του. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται στον υπολογιστή του Χρήστη για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο Χρήστης μπορεί να αποτρέψει την εγκατάσταση των cookies στον υπολογιστή του, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιηγήσεως, ως εξής:

Για τον Mozilla Firefox:

  1. Επιλέξτε το μενού “Εργαλεία” και εν συνεχεία, “Επιλογές”
  2. Επιλέξτε “Απόρρητο”
  3. Βρείτε το μενού “Cookies” και κάνετε την επιθυμητή επιλογή.

Για τον Microsoft Internet Explorer:

  1. Επιλέξτε το μενού “Εργαλεία” και, εν συνεχεία, “Επιλογές Internet”
  2. Επιλέξτε “Εμπιστευτικότητα”
  3. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο προστασίας χρησιμοποιώντας τον κέρσορα.

Για το Opera 6.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις:

  1. Επιλέξτε το μενού “Αρχείο” και, εν συνεχεία, “Επιλογές”
  2. Επιλέξτε “Προστασία Απορρήτου”

Επιστροφή στην αρχή

12. Κοινοποίηση απαιτήσεων

Όλες οι απαιτήσεις μπορούν να κοινοποιούνται εγγράφως και ταχυδρομικώς στην EXPORT ENTREPRISES S.A., στη διεύθυνση: 1 rue de Stockholm 75008 - Paris, FRANCE.

Επιστροφή στην αρχή

13. Δωσιδικία

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία, εκτέλεση ή εκπλήρωση οποιωνδήποτε όρων της παρούσας και, ελλείψει κοινής συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και της EXPORT ENTREPRISES S.A., αυτή θα παραπέμπεται στα δικαστήρια της Αθήνας, ως έχοντα αποκλειστική αρμοδιότητα επιλύσεως της διαφοράς.


Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται στο Παρίσι, στις 27 Μαρτίου 2012.

Copyright © EXPORT ENTREPRISES S.A.

Επιστροφή στην αρχή

Return to top