Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Κατανόηση των τελωνειακών διαδικασιών

Οι τελωνειακές αρχές διαδραματίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Ως εκ τούτου, στοχεύουν στον έλεγχο της κανονικότητας του διεθνές εμπορίου και των ανταλλαγών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημοσίευση της Ενιαίας Πράξης του 1993 έχει  καταργήσει τους τελωνειακούς ελέγχους από τα εσωτερικά σύνορα των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Σήμερα, οι τελωνειακές νομοθεσίες για την εξαγωγή και την εισαγωγή δεν αφορούν συναλλαγές μεταξύ αυτών των χωρών (εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις). Αφορούν όμως τις  συναλλαγές με τρίτες χώρες μόνο. Προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις και για να αναπτύξουν την παρουσία τους στη διεθνή σκηνή, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κερδίσουν κατανοώντας τις τελωνειακές νομοθεσίες και τους κανονισμούς με τη γνώση των υπηρεσιών και των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις τελωνειακές αρχές .

Ενδοκοινοτικό εμπόριο και ανταλλαγή | ΕΕ-Συμφωνίες τρίτων χωρών | Τελωνείακοί περιορισμοί | Δήλωση τελωνείου | Καθοριστικοί τελωνειακοί δασμοί | Διαδικασίες του εκτελωνισμού | Τύποι ρυθμίσεων εκτελωνισμού

Ενδοκοινοτικό εμπόριο και ανταλλαγή

Η Ενιαία Πράξη της ΕΕ έχει καθορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, του κεφαλαίου και των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που στέλνουν τα εμπορεύματα με προορισμό  άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος, δεν είναι απαραίτητο να προετοιμάσουν την αίτηση της δήλωσης της ναυτιλίας και πραγματοποιούν τις παραδόσεις που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Ομοίως, οι ελληνικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν τα αγαθά από ένα άλλο κράτος μέλος δεν κάνουν επίσης οποιαδήποτε δήλωση της εισαγωγής των εμπορευμάτων και δεν πληρώνουν το Φ.Π.Α εκτός από τη στιγμή που μπαίνουν πραγματικά τα αγαθά στο ελληνικό έδαφος. Ο Φ.Π.Α πληρώνεται έπειτα στο γραφείο φορολογικής ρύθμισης γενικών εισαγωγών στους ίδιους όρους όπως ο εσωτερικός Φ.Π.Α. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο και η ανταλλαγή υπονοούν την έννοια της παράδοσης - απόκτησης. Ως εκ τούτου, η παράδοση παίρνει τη θέση της εξαγωγής και η απόκτηση της εισαγωγής. Ο Φ.Π.Α είναι οφειλόμενος στη χώρα του προορισμού. Δεν υπάρχει καμία τελωνειακή διατύπωση σχετική και τα αγαθά κυκλοφορούν ελεύθερα. Η ελεύθερη κυκλοφορία έχει μερικά όρια. Στην πραγματικότητα, ορισμένα προϊόντα δεν κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος της Ε.Ε.

Τέλος, ορισμένα προϊόντα υποβάλλονται ακόμα στους πρόσθετους κανόνες και τους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους υποβάλλονται στον έλεγχο από το τελωνείο που εξετάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο και την ανταλλαγή. Για παράδειγμα, τέτοια προϊόντα υποβάλλονται σε έναν φυτοϋγειονομικό έλεγχο και αυτά περιλαμβάνουν τα φάρμακα, τα πυροβόλα, τα έργα της τέχνης ή τα προϊόντα που υποβάλλονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. (π.χ. κρασιά, μεταλλικό νερό, κ.λπ.)

Οι τελωνειακές αρχές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακρίνουν τις χώρες με τις οποίες διατηρούν  τις προνομιούχες σχέσεις. Στα πλαίσια των συνδεδεμένων χωρών, οι τελωνειακοί δασμοί καταργούνται ή μειώνονται στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων. (Παρακαλώ αναφερθείτε στον πίνακα των προτιμη σιακών συμφωνιών).

Επιστροφή στην αρχή

ΕΕ-Συμφωνίες τρίτων χωρών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται αργά. Η συμφωνία της ένωσης με ορισμένες χώρες απεικονίζει την θέλησή τους να εμμείνουν στις ευρωπαϊκές ρίζες. Η ένταξη νέων χωρών στην Ε.Ε. αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 2000 και 2010 με την ένταξη της Κύπρου, των χωρών της κεντρικής Ευρώπης όπως της  Πολωνίας ή της Τσεχίας κ.λπ.

Για να λάβετε έναν πλήρη κατάλογο συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επιστροφή στην αρχή

Τελωνειακοί περιορισμοί

Οι περιορισμοί της διάβασης μέσω του τελωνείου περιλαμβάνουν την παρουσίαση των εμπορευμάτων σε ένα τελωνειακό γραφείο και την αναγωγή τους σε έναν τελωνιακό κανονισμό. Η διοίκηση αυτών των τελωνειακών γραφείων αναγνωρίζει μόνο μερικά πρόσωπα για την εκτέλεση των τελωνειακών διαδικασιών. Αυτοί είναι :

- Ιδιοκτήτης εμπορευμάτων
- Ο εκτελωνιστής : Ο εξουσιοδοτημένος τελωνειακός υπάλληλος που είναι διατεταγμένος να εκτελεί τις τελωνειακές διαδικασίες των πελατών του.
- Οι μεταφορικές εταιρίες καλούνται συχνά για αυτήν την λειτουργία.
- Οι άλλοι δηλούντες είναι εκείνοι που έχουν την εξουσιοδότηση για την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού.

Επιστροφή στην αρχή

Υποβολή στο τελωνιακό τμήμα

- Μετά από την εισαγωγή, τα αγαθά παραλαμβάνονται, (ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς τους) με μια συνοπτική δήλωση των αγαθών (η δήλωση μεταφοράς των αγαθών για αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, ο τρόπος πληρωμής, το στέλεχος του βιβλίου διεθνών μεταφορών για τις οδικές μεταφορές), ξεφορτώνονται (που καταθέτουν στην αποθήκη εμπορευμάτων) και συνυπολογίζονται από τις τελωνειακές αρχές.

- Στην εξαγωγή, οι δηλώσεις των αγαθών πρέπει να καταχωρηθούν αποκλειστικά από το σημείο άφιξης των αγαθών στο γραφείο ή στις εγκαταστάσεις που υποδεικνύονται από το τελωνιακό τμήμα. Η παρουσίαση στο τελωνειακό γραφείο πραγματοποιείται με την εγγραφή της δήλωσης (λεπτομερούς ή απλουστευμένης) της εξαγωγής.

Αποθήκευση

Μετά από την παρουσίαση στο τελωνειακό γραφείο, τα αγαθά είτε περνούν μέσω του τελωνείου είτε αποθηκεύονται ή τίθενται  στο γραφείο  εκτελωνισμού. Κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη δύο τύπους εμπορευμάτων για αυτήν την διαδικασία:

Αγαθά στην αναμονή

- Μετά από την εισαγωγή: Οι χειριστές είναι αναγκασμένοι να ορίσουν μέσα σε 3 ημέρες έναν κανονισμό τελωνείου για τα εμπορεύματα στο τελωνειακό γραφείο. Σε αυτήν την περίοδο που είναι μικρή, τα καταστήματα και οι τομείς του εκτελωνισμού (προσωρινού) τίθενται στη διαθεσιμότητα των ανώτερων υπαλλήλων (MADT).

- Μετά από την εξαγωγή: υπάρχουν αποθήκες εμπορευμάτων και τομείς της εξαγωγής (MAE)

Αμφισβητούμενα εμπορεύματα

Αυτά είναι αποθήκες εμπορευμάτων που αφορούν τα εμπορεύματα που είναι κάτω από πρόσθετη επίβλεψη. Οι αποθήκες εμπορευμάτων είναι δημόσιες και δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες για τα εμπορεύματα. Η μέγιστη διάρκεια της παραμονής τους είναι 4 μήνες και οι διαδικασίες γίνονται με ευθύνη και ρίσκο του ιδιοκτήτη.

Δήλωση τελωνείου

Αν και οι τελωνειακές διατυπώσεις καταργούνται στα ενδοκοινοτικά σύνορα, το ενιαίο διοικητικό έγγραφο (DAU/SAD) διατηρείται ως έγγραφο υποστήριξης που καταχωρεί τις τελωνειακές δηλώσεις με τρίτες χώρες. Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτήν την δήλωση, οι επιχειρήσεις πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν τα εξής:

 

Να γνωρίζουν την ταξινόμηση δασμολογίων των εμπορευμάτων τους

Αριθμός ταξινόμησης τελωνείου

 

Παρατήρηση ορισμένων διατυπώσεων:

Δήλωση αδειών εξαγωγών ή εισαγωγών

Δήλωση της εξαγωγής ή της εισαγωγής

Διοικητικό έγγραφο σχετικά με την κυκλοφορία των προϊόντων που προσελκύει τις ποσοστώσεις.

Selection of specialised operator

   

Το ενιαίο διοικητικό έγγραφο έρχεται υπό μορφή εντύπου 8 σελίδων που παραδίδεται από το εμπορικό επιμελητήριο ή από το τμήμα τελωνείου. Μπορεί να διαιρεθεί σύμφωνα με τις διατυπώσεις που  επιδιώκεται να ακολουθηθούν από τους χειριστές του βιβλιάριου. Παράδειγμα: για μια ενιαία εξαγωγή, κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις σελίδες 1, Α, 2, 3.

Άλλα έγγραφα θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εκτελωνισμού όπως:

- εμπορικό τιμολόγιο
- έγγραφα διέλευσης που καλύπτουν τη μεταφορά
- πιστοποιητικά κυκλοφορίας και προέλευσης (για να λάβει την άδεια από το τελωνειακό τμήμα)
- τα πιστοποιητικά της κυκλοφορίας: EUR1, EUR2, ATR

- έγγραφο T2L

 

Επιστροφή στην αρχή

Καθοριστικοί τελωνειακοί δασμοί

Οι τελωνειακοί δασμοί είναι διαφορετικοί σύμφωνα με την αξία που δηλώνεται στα τελωνεία. Τα μέρη της δήλωσης που είναι απαραίτητα για τη χρέωση είναι η αξία, ο τύπος δασμολογίου και η προέλευση των αγαθών.

Η αξία που δηλώνεται


Η πλειοψηφία των εισαγόμενων προϊόντων φορολογείται σε «κατ' αξίαν» βάση, που υπολογίζεται βάσει της αναφοράς που είναι η αξία συναλλαγής των εμπορευμάτων κατά την διάρκεια της εισόδου μέσα σε την ΕΕ. Ο εισαγωγέας πρέπει επίσης να πάρει τις πληροφορίες για την ύπαρξη ανώτατων ορίων ή αναστολής δασμών και επίσης σχετικά με το ενδεχόμενο άνοιγμα των δασμολογίων και των ποσοστώσεων.

Τύπος δασμολογίου


 Τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα είναι ταξινομημένα σύμφωνα με τους τύπους δασμολογίων που εφαρμόζονται, κάτω από τη διεθνή ονοματολογία του «εναρμονισμένου συστήματος της περιγραφής και της κωδικοποίησης των εμπορευμάτων» (κώδικας 12 ψηφίων + 1 γράμμα). Το τελευταίο πρόκειται να καθορίσει το ποσοστό τελωνειακού δασμού, το ποσοστό του Φ.Π.Α, τις πρόσθετες δαπάνες, την εφαρμογή των ποσοστώσεων, των υγειονομικών κανόνων και των ελέγχων. Ο προσδιορισμός είναι κατά περιόδους πολύ σύνθετος επειδή κάποιος πρέπει να ξέρει την ακριβή σύνθεση του προϊόντος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επιχείρηση συμβουλεύεται το τελωνειακό γραφείο και δίνει μια γραπτή εφαρμογή σε μια μορφή που ονομάζεται Περιοριστική Πληροφορία Δασμολογίων (RTI).

Προέλευση

Είναι η χώρα από όπου τα εμπορεύματα προέρχονται, και αυτό δεν πρέπει να συγχυσθεί με την πηγή ανεφοδιασμού. Τα εμπορεύματα δηλώνονται ότι έχουν επεξεργαστεί στη χώρα προέλευσης. Εάν, η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε σε διάφορες χώρες, πρέπει να ληφθεί υπόψη η χώρα όπου έγινε η τελευταία επεξεργασία των αγαθών (πιστοποιητικό προέλευσης).

Επιστροφή στην αρχή

Διαδικασίες του εκτελωνισμού

Η διοίκηση των τελωνειακών γραφείων καθορίζει διάφορες διαδικασίες του εκτελωνισμού:

Επιστροφή στην αρχή

Οι διαδικασίες του κοινού καθήκοντος

Για τις καλύτερες και γρηγορότερες υπηρεσίες στους ανθρώπους που εξετάζουν τα τελωνειακά γραφεία, έχει αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή (και τον έλεγχο) των απαραίτητων εγγράφων το ICIS - ενσωματωμένο σύστημα τελωνειακών πληροφοριών

ICIS - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων

Σήμερα πολλά από τα τελωνειακά γραφεία είναι εξοπλισμένα με αυτό το σύστημα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2000. Είναι μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δηλώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων ή της μεταφορικής εταιρίας και του πλησιέστερου τελωνειακού γραφείου. Αυτό το σύστημα το καθιστά δυνατή την ταχύτατη διαδικασία εκτελωνισμού και τη δυνατότητα να ελέγξει την ισχύ ή/και την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγγράφων πριν από την άφιξη στο τελωνείο. Το I.C.I.S. εισάγεται στα υπόλοιπα τελωνειακά γραφεία.

 

Εξατομικευμένοι τρόποι εκτελωνισμού


Διαδικασία εκτελωνισμού στην έδρα της εταιρίας. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που έχουν την κανονική ροή του εμπορίου εισαγωγών και εξαγωγών. Κερδίζει χρόνο για αυτές, δεδομένου ότι οι διατυπώσεις του εκτελωνισμού παρατηρούνται μέσα στα πλαίσια των οργάνων επιτήρησης . Η διαδικασία εκτελωνισμού στην  έδρα της εταιρίας περιορίζεται για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν ένα ελάχιστο όριο 50 δηλώσεων το χρόνο. Η επιχείρηση πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτήν την διαδικασία από την προσφορά των οικονομικών εγγυήσεων και την κατοχή στη διάθεσή τους μιας πίστωσης αφαιρούμενων αγαθών. Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε μια άδεια και ανήκουν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προϊόντων.

Απλοποιημένη  διαδικασία τελωνιακής δήλωσης. Η απλοποιημένη  διαδικασία τελωνειακής δήλωσης έχει αντικαταστήσει πρόσφατα την απλουστευμένη διαδικασία στο γραφείο. Επιτρέπει τον ασφαλή και γρήγορο εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Έχει τέτοια πλεονεκτήματα όπως την επιτάχυνση των τελωνειακών διατυπώσεων και του γρήγορου εκτελωνισμού των εμπορευμάτων. Αυτά τα πλεονεκτήματα συνδέονται με το γεγονός ότι τα μέρη της απλουστευμένης διαδικασίας εκτελωνισμού ανασυγκροτούνται σε μια σύμβαση μεταξύ του χειριστή και του τελωνειακού τμήματος. Η δήλωση του τελωνείου απλοποιείται επειδή έχει μόνο 12 βασικά μέρη που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των προϊόντων και τελικά μια δήλωση συστηματοποίησης παρέχεται στη συνέχεια υπό μορφή συνοπτικής δήλωσης ή λεπτομερούς δήλωσης. Αυτήν την διαδικασία απευθύνεται ειδικά στις μικρές και  επιχειρήσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

Αριθμός συμφωνίας
Κώδικας τελωνειακών γραφείων
Αριθμός της συνοπτικής δήλωσης
Αριθμός της απλουστευμένης δήλωσης
Όνομα ή Φ.Π.Α του παραλήπτη
Καθαρός λόγος μάζας/όγκου
Αριθμός της φύσης των συσκευασιών
Εμπορική περιγραφή των εμπορευμάτων
Αριθμός του εγγράφου των προϊόντων
Αίτηση και διάρκεια εκτελωνισμού
Όνομα ή κώδικας της χώρας κατασκευής και προέλευσης

Τιμολογημένη τιμή

Ημερομηνία και ώρες που καθορίζονται για την άφιξη των εμπορευμάτων

Αριθμός συμφωνίας
Κώδικας τελωνειακών γραφείων
Αριθμός του δικαιολογητικού εγγράφου της εξόδου από UE
Αριθμός της απλουστευμένης δήλωσης
Όνομα και Φ.Π.Α του ναυλωτή
Καθαρός λόγος μάζας/όγκου
Αριθμός της φύσης των συσκευασιών
Εμπορική περιγραφή των εμπορευμάτων
Αριθμός της ονοματολογίας που συνδυάζεται με τα εμπορεύματα
Αίτηση και διάρκεια εκτελωνισμού

Όνομα ή κώδικας της χώρας του προορισμού

Τιμολογημένη τιμή

Ημερομηνία και ώρες που καθορίζονται για την άφιξη των εμπορευμάτων

Τύποι ρυθμίσεων εκτελωνισμού

Τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν ή παραμένουν σε δεδομένη θέση δίνουνε αφορμή για μια εφαρμογή για τους διαφορετικούς τύπους ρυθμίσεων εκτελωνισμού. Οι ρυθμίσεις εκτελωνισμού πρόκειται να επιτρέψουν τον καθορισμό για την περιήγηση των εμπορευμάτων και των τελωνειακών δασμών που πρόκειται να επιβληθούν. Ορισμένοι τύποι εμπορευμάτων  υπόκειται σε τελωνειακό δασμό, ενώ άλλοι  όχι. Συνολικά, υπάρχουν 16 διαφορετικοί τύποι ρυθμίσεων εκτελωνισμού.

Γενικοί τύποι ρυθμίσεων

Ρύθμιση της εισαγωγής

Αφορά την περίπτωση όπου πραγματοποιείται εισαγωγή η εξαγωγή εμπορεύματος με σκοπό την περαιτέρω επανεξαγωγή  (επανεισαγωγή) του.
Στα πλαίσια της Ε.Ε.,  οι τελωνειακοί δασμοί καταργούνται και η πληρωμή του Φ.Π.Α γίνεται στη χώρα εισαγωγής.  Εάν ο εισαγωγέας δεν ανήκει στην κοινότητα, οι τελωνειακοί δασμοί και ο Φ.Π.Α θα πληρωθούν, εκτός αν η χώρα υπό εξέταση έχει υπογράψει τις προνομιακές δασμολογικές συμφωνίες.
Χρήση της φιλελεύθερης πρακτικής
Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε κάποιον να εισαγάγει τα εμπορεύματα απευθείας από μια τρίτη χώρα και να τα αφήσει να κυκλοφορήσουν όπως τα εμπορεύματα της Ε.Ε. μετά τον εκτελωνισμό τους,  σε οποιαδήποτε περιοχή της Ε.Ε.
  ·Πληρωμή του τελωνειακού δασμού και του Φ.Π.Α μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών

                                  ·Πληρωμή του Φ.Π.Α σε περίπτωση διέλευσης μέσω του εδάφους της Ε.Ε. (βλ. οι τύποι ρυθμίσεων της διέλευσης).

Διαθεσιμότητα για την κατανάλωση

Το τελικό σημείο αυτού του τύπου ρύθμισης είναι ελεύθερη διαθεσιμότητα των αγαθών που εισάγονται από το εθνικό έδαφος.

Οι τύποι οικονομικών ρυθμίσεων του εκτελωνισμού

Αποθήκευση μετά από την εισαγωγή

Αυτός ο τύπος ρύθμισης επιτρέπει την αποθήκευση των ξένων εμπορευμάτων που προέρχονται από μια τρίτη χώρα. Αυτό επιτρέπει να αποθηκευτούν και να πωληθούν τα εμπορεύματα όπως και όταν γίνει. Υφίσταται αναστολή των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α μέχρι το χρόνο της αναχώρησης από την αποθήκη εμπορευμάτων

Αποθήκευση πριν από την εξαγωγή

Αυτοί οι τύποι ρυθμίσεων επιτρέπουν να αποθηκευθούν υπό έλεγχο του τελωνειακού τμήματος τα αγαθά που πηγαίνουν για την εξαγωγή. Η αποθήκευση πραγματοποιείται στο εθνικό έδαφος.
Απαλλαγή από το Φ.Π.Α

Μέγιστη διάρκεια της αποθήκευσης: 2 έτη

Προσωρινός τύπος οικονομικής ρύθμισης

Ρύθμιση των επιστροφών

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει να επανεισαγάγει τα προηγουμένως εξαγόμενα εμπορεύματα σε μια ενιαία έξοδο, αλλά η επιστροφή της οποίας γίνεται από μια τυχαία περίπτωση (ελαττωματικό υλικό) ή λόγω της ακύρωσης της σύμβασης.
- Μερική ή ολική αναστολή των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α.

- Υπολογισμός των τελωνειακών δασμών στην προσωρινή αναλογική βάση (μέχρι τους μήνες της χρησιμοποίησης)

Τύπος ρύθμισης των δειγμάτων

Αυτό είναι ο τύπος ρύθμισης που διευκολύνει την προσωρινή εισαγωγή ή την εξαγωγή των εμπορευμάτων που είναι για χρησιμοποίηση στο κράτος (π.χ. : διεθνείς εκθέσεις). Αυτή η προσωρινή αποδοχή απαιτεί ένα σημειωματάριο Φ.Π.Α (συνδυασμός : προσωρινή αποδοχή - και γαλλικές λέξεις «Admission Temporaire»). Η συνθήκη της ΑΤΑ συγκεντρώνει τις εκατοντάδες των χωρών μελών.

· Η διάρκεια περιορίζεται σε 3 έτη/απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς.

Οι τύποι ρυθμίσεων εκτελωνισμού οι οποίοι επιτρέπουν την διεκπεραίωση των εμπορευμάτων

Ενεργητική τελειοποίηση σε αναστολή

Σε αυτόν τον τύπο ρύθμισης, οι πρώτες εισάγονται από μια τρίτη χώρα και συγκεντρώνονται σε μια χώρα της ΕΟΚ για επεξεργασία.  Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, τα εμπορεύματα η έτοιμα εμπορεύματα επανεξάγονται  εκτός Ε.Ε.

Απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

Ενεργητική τελειοποίηση για αντιστάθμιση

Σε αυτή την περίπτωση τα ανταλλακτικά εισάγονται από τρίτες χώρες και συναρμολογούνται στην ΕΕ. Τα προϊόντα πωλούνται εντός και εκτός Ε.Ε. Αυτός ο τύπος ρύθμισης προϋποθέτει τη χρήση της ελεύθερης πρακτικής και την ταυτόχρονη κατανάλωση εμπορευμάτων που παραμένουν εντός της Κοινότητας.


- Τα   προϊόντα που παραμένουν μέσα στην ΕΕ δεν απαλλάσσονται του τελωνειακού δασμού ούτε του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση εξαγωγής των προϊόντων εκτός κοινότητας, εγκρίνεται επιστροφή των τελωνειακών δασμών, που χρεώνονται στα ανταλλακτικά.

Παθητική τελειοποίηση


Ο τύπος ρύθμισης της παθητικής τελειοποίησης
επιτρέπει επεξεργασία ή επισκευή των προσωρινά εξαγόμενων εκτός κοινότητας αγαθών, λαμβάνοντας όμως υπόψη την επανεισαγωγή των προϊόντων εντός της κοινότητας. Αυτός ο τύπος επωφελείται διαφορετικών φορολογικών ρυθμίσεων που συνίσταται στην αφαίρεση από τους τελωνειακούς δασμούς στα ολοκληρωμένα προϊόντα το ποσό τελωνειακών δασμών που επιβλήθηκαν στις πρώτες ύλες.
- Εισαγωγή των προϊόντων που λαμβάνεται ως μερική ή συνολική απαλλαγή των τελωνειακών δασμών (Αρχή της διαφορετικής φορολογίας).

Τύπος ρύθμισης του τυποποιημένου εμπορίου και της ανταλλαγής


Αυτός ο τύπος ρύθμισης χρησιμοποιείται στην περίπτωση της επισκευής ή της τυποποιημένης ανταλλαγής των εμπορευμάτων (ελαττωματικά εμπορεύματα).

- Μερική ή συνολική απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς και το Φ.Π.Α. Τα αντικατεστημένα εμπορεύματα παίρνουν το όφελος ή τη διαφορετική φορολογία.

Επιστροφή στην αρχή

Οι τύποι ρυθμίσεων της διέλευσης

Εθνική διέλευση

Αυτός ο τύπος ρύθμισης συνίσταται στην εισαγωγή των προϊόντων από μια τρίτη χώρα. Αυτά τα τελευταία κυκλοφορούν κατόπιν υπό διαμετακόμιση στο εθνικό έδαφος μέχρι την περιοχή της επιχείρησης- παραλήπτη.

- Αναστολή των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο εθνικό έδαφος. Αυτός ο τύπος ρύθμισης είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους μεταφορών.


Διέλευση  εδάφους Ε.Ε.

Αυτός ο τύπος ρύθμισης στοχεύει στη ρύθμιση των διαδικασιών εντός της κοινότητας. Η αληθινή διέλευση μέσα στην ΕΟΚ καθιστά εφικτή  την εισαγωγή εμπορευμάτων από μια τρίτη χώρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσα στα όρια της Ε.Ε.

- Αναστολή των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α. Αυτός ο τύπος ρύθμισης είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους μεταφορών.

Κοινή διαμετακόμιση

Είναι η ίδια αρχή όπως στην περίπτωση της διέλευσης υπό διαμετακόμιση μέσα στην ΕΟΚ,  αλλά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών  (EFTA). 

Διεθνής διέλευση


Αυτός ο τύπος διαχείρισης αφορά τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται μεταξύ τουλάχιστον δύο χωρών. Η διεθνής διέλευση ήρθε στη σκηνή για πρώτη φορά  με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ακολούθησαν οι αεροπορικές μεταφορές και τελικά οι οδικές μεταφορές. Όσον αφορά στις οδικές μεταφορές η διεθνής συνθήκη προβλέπει τη χρήση ενός ενιαίου εγγράφου που συνοδεύει τα εμπορεύματα. Το παρόν έγγραφο είναι ένα TIR / βιβλιάριο IRT (διεθνείς οδικές μεταφορές).

- Το φορτηγό πρέπει να φέρει το TIR που δείχνει την αναστολή των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α.

Επιστροφή στην αρχή

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Emporiki-Trade σας προτείνουν να βρουν τον αριθμό τελωνειακής ταξινόμησης του προϊόντος σας, ενός δεδομένου προϊόντος; μόλις γίνει γνωστός αυτός ο αριθμός,  oι υπηρεσίες Emporiki Trade μπορούν να δείξουν τους τελωνειακούς δασμούς που απευθύνονται σε αυτό το προϊόν στο σημείο της εισόδου μέσα σε τη χώρα της επιλογής σας.

Επιστροφή στην αρχή

Return to top