Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Κατανόηση των τελωνειακών διαδικασιών

Κάθε έξοδος από τελωνειακό έδαφος και κάθε είσοδος σε τελωνειακό έδαφος οδηγεί σε διατυπώσεις εξαγωγής και εισαγωγής. Κάθε χώρα αποτελεί γενικά ένα τελωνειακό έδαφος, εκτός από την περίπτωση ορισμένων τελωνειακών ενώσεων όπου οι διατυπώσεις είναι εναρμονισμένες και τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός των χωρών του εδάφους της τελωνειακής ένωσης.

Τα παρακάτω βήματα σάς επιτρέπουν να κατανοήσετε συνολικά τους τελωνειακούς μηχανισμούς στο πλαίσιο των εργασιών εισαγωγής/εξαγωγής.

Προσδιορίστε τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος σας

Για την εξαγωγή:

Κατά τη σύνταξη της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την εμπορική περιγραφή των εμπορευμάτων σας με την αντίστοιχη δασμολογική κατάταξη στην ταξινόμηση της χώρας εξαγωγής. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να καθοριστούν τυχόν δασμοί που πρέπει να καταβληθούν ή ειδικοί κανονισμοί για τις εξαγωγές που πρέπει να τηρηθούν. Η κατάταξη αυτή επιτρέπει, επίσης, την κατάρτιση στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου.

Για την εισαγωγή:

Κατά την είσοδό τους στο τελωνείο, τα εμπορεύματα πρέπει να κατατάσσονται στην τελωνειακή ονοματολογία της χώρας εισαγωγής, προκειμένου να προβλεφθούν οι διατυπώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Συγκεκριμένα, ο αριθμός τελωνειακής κατάταξης (ή δασμολόγιο) καθορίζει τις διαδικασίες εκτελωνισμού που ισχύουν για κάθε προϊόν, είτε εντάσσονται στον έλεγχο των εισαγωγών (απαγορεύσεις, περιορισμοί, επιτηρήσεις) είτε στη δασμολόγησή τους (δασμοί, δασμοί αντιντάμπινγκ, πρόσθετοι δασμοί, κτλ.).

Σημείωση: Μη συγχέετε τον αριθμό ταξινόμησης του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) του προϊόντος σας (δηλαδή τον διεθνή εξαψήφιο κωδικό) με τον αριθμό τοπικής ταξινόμησης (έναν κωδικό που γενικά περιλαμβάνει περισσότερα από έξι ψηφία και κάποιες φορές περιέχει και γράμματα, και του οποίου τα πρώτα έξι ψηφία είναι αυτά του κωδικού ΕΣ).

Προσδιορίστε την καταγωγή του προϊόντος σας

Η καταγωγή των προϊόντων είναι σημαντική γιατί σε πολλές περιπτώσεις τα ισχύοντα δικαιώματα και οι περιορισμοί εξαρτώνται από αυτήν. Η καταγωγή αποτελεί μία απαραίτητη πληροφορία, κυρίως για να καθοριστεί εάν τα εισαγόμενα προϊόντα μπορούν να επωφεληθούν από προνομιακή μεταχείριση (μείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών μεταξύ δύο χωρών ή τελωνειακών ενώσεων) και για την επιβολή ειδικών φόρων σε αυτά (όπως δασμοί αντιντάμπινγκ).

Για να μπορέσει ο εισαγωγέας να επωφεληθεί από τη δασμολογική προτίμηση, θα πρέπει να προσκομίσει, κατά τον εκτελωνισμό, το κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο προτιμησιακής καταγωγής.

Προσδιορίστε τη δασμολογητέα αξία του προϊόντος σας

Για την εξαγωγή:

Κατά την εξαγωγή, η αξία που πρέπει να δηλωθεί αντιστοιχεί στην αξία των εμπορευμάτων στο σημείο εξόδου από το εθνικό έδαφος, συν, κατά περίπτωση, τα έξοδα μεταφοράς στα εθνικά ή τελωνειακά σύνορα. Οι δασμοί εξόδου ή οι εσωτερικοί φόροι δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η δασμολογητέ

Els procediments duaners

α αξία εξαγωγής είναι απαραίτητη για τη λήψη της βάσης για ορισμένους εξαγωγικούς δασμούς και για την κατάρτιση στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Η αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που κατέβαλε ο αλλοδαπός αγοραστής για την απόκτηση των εμπορευμάτων (δηλαδή τιμή FOB).

Για την εισαγωγή:

Κατά την εισαγωγή, η δασμολογητέα αξία αντιστοιχεί στην τιμή που καταβάλλεται ή θα καταβληθεί από τον εισαγωγέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, στην οποία προστίθενται τα έξοδα συσκευασίας καθώς και τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, διακίνησης και φόρτωσης στον τόπο εισόδου των εμπορευμάτων στο έδαφος εισαγωγής (δηλαδή τιμή CIF). Σημειωτέον ότι ορισμένες χώρες όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Αφρική ή η Αυστραλία εφαρμόζουν τελωνειακούς δασμούς στην αξία στο σημείο εξόδου από το έδαφος εξαγωγής (δηλαδή τιμή FOB).

Ο καθορισμός αυτής της δασμολογητέας αξίας καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Επιτρέπει τον υπολογισμό όχι μόνο της βάσης των τελωνειακών δασμών, αλλά και της βάσης του ΦΠΑ και των περισσότερων άλλων οφειλόμενων δασμών και φόρων κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων.

Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανονισμούς

Τόσο για τις εξαγωγές όσο και για τις εισαγωγές, είναι σημαντικό να γνωρίζετε, εκτός από τους τελωνειακούς δασμούς, τις διάφορες διατυπώσεις και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών και η διάθεση του προϊόντος σας στην αγορά.

Μπορεί να πρόκειται για δηλώσεις που πρέπει να γίνουν (τελωνειακή διασάφηση, καταγραφές), έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν (τιμολόγιο, κατάλογος συσκευασίας, πιστοποιητικό προέλευσης, υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και άλλες βεβαιώσεις), κανονιστικοί περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη (σύνθεση, σήμανση, επιθεώρηση), οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και να είναι ειδικές για ορισμένα προϊόντα.

Επισημαίνεται ότι οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterm®) της συναλλαγής σας θα καθορίσουν τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και την προσκόμιση των εγγράφων.

Αξιολογήστε εάν σας συμφέρει η εφαρμογή ειδικού τελωνειακού καθεστώτος

Υπάρχουν διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα που σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε από διοικητικές διευκολύνσεις και μειώσεις, μέχρι και την πλήρη απαλλαγή από δασμούς και φόρους. Για παράδειγμα, μεταξύ αυτών (α) η προσωρινή εισαγωγή, η οποία επιτρέπει την εισαγωγή ενός προϊόντος και στη συνέχεια την επανεξαγωγή του ως έχει, (β) η χρήση του δελτίου ATA που επιτρέπει την εξαγωγή με σκοπό την επανεισαγωγή του προϊόντος ως έχει, ή (γ) η επιστροφή δασμού (drawback), η οποία συνίσταται στην επιστροφή των εισαγωγικών δασμών και φόρων που έχουν καταβληθεί για προϊόντα που περιέχονται στα εξαγόμενα εμπορεύματα.

Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα ανάλογα με τη χώρα και τις τελωνειακές ενώσεις.

Να είστε προνοητικοί και ενημερωμένοι

Καθώς οι κανονισμοί αλλάζουν διαρκώς, είναι πρωταρχικής σημασίας να παραμένετε ενημερωμένοι παρακολουθώντας διαρκώς τις αλλαγές τους. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να ελέγχετε τις τελωνειακές διαδικασίες σας και συνεπώς τους πιθανούς κινδύνους (πρόσθετο κόστος ή ακόμη και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις), με την εκ των προτέρων προσαρμογή σας στις ρυθμιστικές αλλαγές.

Για να γίνει αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με αρμόδιους φορείς όπως τελωνεία, εμπορικά επιμελητήρια, εξειδικευμένες εταιρείες ή να ρωτήσετε πελάτες εισαγωγείς, εκτελωνιστές ή μεταφορείς.

Για περαιτέρω αναζήτηση

Υπηρεσίες του ιστότοπου:

Εξωτερικές πηγές:

Βάση δεδομένων περιφερειακών συμφωνιών (ΠΟΕ)
Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων

Επιστροφή στην αρχή

Return to top