Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Το σύστημα ελέγχου εισαγωγών - ICS

Κάθε χώρα έχει θέσει και χρησιμοποιεί σύστημα ελέγχου εισαγωγών, το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της ροής των εμπορευμάτων, από τη στιγμή που θα εισαχθούν στη χώρα ή σε τελωνειακή ένωση. Σε διεθνές επίπεδο, αυτά τα συστήματα ελέγχου ενθαρρύνονται από το πλαίσιο προτύπων SAFE που προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ).

Τα στοιχεία που περιγράφονται εδώ σας επιτρέπουν να κατανοήσετε σε συνολικό επίπεδο τις διατάξεις και τα διακυβεύματα σχετικά με αυτούς τους ελέγχους.

Στόχοι

Στο πλαίσιο της συνεχούς αύξησης των διεθνών συναλλαγών, τα κράτη επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη χρήση και την κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων στην επικράτειά τους, δημιουργώντας συστήματα ελέγχου εισαγόμενων εμπορευμάτων.

Το σύστημα ελέγχου εισαγωγών καθορίζει τις υποχρεώσεις που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια κατά την εισαγωγή. Κάθε κράτος ή επικράτεια καθορίζει αυτούς τους ελέγχους ανάλογα, κυρίως με βάση τη φύση των προϊόντων και τη χώρα προέλευσής τους.Ορισμένα μέτρα μπορεί να αφορούν περιορισμό ή ακόμα και απαγόρευση της εισαγωγής από συγκεκριμένες χώρες για ορισμένα προϊόντα, αν οι κυβερνήσεις τα θεωρούν επιβλαβή ή επικίνδυνα για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών.

Αυτοί οι έλεγχοι στις εισαγωγές στοχεύουν στην εξασφάλιση της ποιότητας και της συμβατότητας των εισαγόμενων προϊόντων, με σκοπό την πρόληψη κάθε κινδύνου για την υγεία ή την ασφάλεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν ευκαιρία για τις κυβερνήσεις να θέσουν μη δασμολογικά εμπόδια στην είσοδο, με σκοπό να περιορίσουν τις εισαγωγές και να προστατέψουν τις εγχώριες παραγωγές.

Προϊόντα που επηρεάζονται

Κάθε εισαγωγή εμπορευμάτων αποτελεί αντικείμενο δήλωσης εισαγωγής, και μάλιστα εκ των προτέρων δήλωσης εισαγωγής (δήλωση που πραγματοποιείται πριν την άφιξη του εμπορεύματος στο πρώτο σημείο εισόδου στη χώρα ή την τελωνειακή ένωση).

Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια, αποτελούν αντικείμενο αυξημένης επιθεώρησης, τους επιβάλλονται επομένως υποχρεωτικοί έλεγχοι:

 • Τρόφιμα, ζωικής και μη προέλευσης
 • Φυτά
 • Προϊόντα ζωικής προέλευσης και ζωντανά ζώα
 • Είδη άγριων ζώων και φυτών που απειλούνται από εξαφάνιση
 • Καλλυντικά
 • Παιχνίδια
 • Ιατρικός εξοπλισμός
 • Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
 • Οικοδομικά υλικά
 • Όπλα
 • Συσκευές γκαζιού
 • Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
 • Χημικά προϊόντα
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Υφάσματα
 • Πολιτιστικά αγαθά

Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και εξαρτάται από τους κανονισμούς που βρίσκονται σε εφαρμογή στην κάθε χώρα.

Είναι πιθανό να πραγματοποιούνται έλεγχοι και στις συσκευασίες εισαγόμενων προϊόντων, για παράδειγμα εάν αυτές είναι ξύλινες ή ανάλογα με την προέλευσή τους.

Διαδικασία

Ο εξαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει εκ των προτέρων τους ελέγχους εισαγωγής στους οποίους θα υπαχθούν τα προϊόντα και οι συσκευασίες του, και να επιβεβαιώσει ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κράτους με το οποίο θα γίνει η συναλλαγή.

Ο εκτελωνιστής είναι ο υπεύθυνος για τις εκάστοτε τυπικές διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο των εισαγωγών. Ο εισαγωγέας οφείλει ωστόσο να του παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται για να μπορέσει να τελέσει αυτή τη διαδικασία.

Επομένως, ο εκτελωνιστής οφείλει:

 • Να καταθέσει συνοπτική διασάφηση εισόδου πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο πρώτο σημείο εισόδου.
 • Να συμπληρώσει τη δήλωση εισαγωγής.
 • Να παρουσιάσει τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούν οι τελωνειακές αρχές: εμπορικό τιμολόγιο, έγγραφα μεταφοράς, πιστοποιητικά προέλευσης, δήλωση δασμολογητέας αξίας, άδειες εισαγωγής, πιστοποιητικά επιθεώρησης κατά περίπτωση.
 • Να καταθέσει τους σχετικούς δασμούς και φόρους.

Κατά την άφιξή τους, τα εμπορεύματα τοποθετούνται προσωρινά σε αποθήκη υπό παρακολούθηση, μέχρι τον εκτελωνισμό τους.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες, υπάρχουν τρείς πιθανότητες:

 • Τα εμπορεύματα εκτελωνίζονται με βάση τα έγγραφα που παραδόθηκαν, μπορούν επομένως να συνεχίσουν προς τον τελικό προορισμό τους.
 • Τα εμπορεύματα κατακρατούνται για επιπλέον έλεγχο εγγράφων και είναι πιθανόν να ζητηθεί από τον εκτελωνιστή να παρουσιάσει επιπλέον έγγραφα.
 • Τα εμπορεύματα υπάγονται σε φυσικό έλεγχο: εξετάζονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωσή τους.

Τελωνειακός έλεγχος

Ο ισχύων κανονισμός και οι ενδεχόμενοι ειδικοί έλεγχοι που επιβάλλονται σε ένα εμπόρευμα καθορίζονται κυρίως χάρη στον αριθμό του προϊόντος στη δασμολογική κατάταξη της χώρας εισαγωγής. Είναι επομένως ιδιαιτέρα σημαντικό αυτός ο αριθμός να είναι γραμμένος ορθά στη δήλωση εισαγωγής.

Ορισμένοι έλεγχοι οφείλουν να γίνονται πριν την εισαγωγή, στην επικράτεια της χώρας εξαγωγέα, από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς ή αρχές. Αποτελούν αντικείμενο καθιέρωσης πιστοποιητικών ελέγχου (υγειονομικά, κτηνιατρικά, φυτοϋγειονομικά κ.λπ. πιστοποιητικά) που παρέχονται από τους αρμόδιους οργανισμούς της χώρας εξαγωγέα. Αυτά τα πιστοποιητικά παρουσιάζονται στην πρωτότυπη μορφή τους κατά τον εκτελωνισμό του εμπορεύματος. Η μετάφραση στη γλώσσα της χώρας εισαγωγής ή στα Αγγλικά μπορεί να προτείνεται ή και να απαιτείται (είναι σκόπιμο να επιβεβαιωθεί από τον εισαγωγέα ή τις αρμόδιες αρχές).

Ο έλεγχος στα πιο εύθραυστα εμπορεύματα πραγματοποιείται σε γενικές γραμμές σε τρία βήματα:

 • Έλεγχος εγγράφων: επιβεβαίωση της ύπαρξης και εγκυρότητας των απαιτούμενων εγγράφων.
 • Επιβεβαίωση της ταυτότητας των προϊόντων: επιβεβαίωση της πραγματικής σύνθεσης της παρτίδας σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στα έγγραφα.
 • Φυσικός έλεγχος προϊόντων: επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα δεν αποτελούν κίνδυνο και συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να απαιτηθεί διάστημα καραντίνας για να εξακριβωθεί η κατάσταση και η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του κανονισμού, πριν τη διάθεση ορισμένων προϊόντων στην αγορά. Αυτή η διατύπωση αφορά κυρίως τα ζώα και τα φυτά.

Έλεγχοι για την επισήμανση και/ή την υποχρεωτική επισήμανση των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθούν κατά την εισαγωγή τους.

Εν κατακλείδι, για να αποφευχθούν εμπόδια ή επιπλέον έλεγχοι, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι τα εμπορεύματά σας ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας εισαγωγής, να επαληθεύστε την εγκυρότητα της δήλωσης συμμόρφωσης (πιστοποιητικό) και τη διαθεσιμότητα του τεχνικού φακέλου του εμπορεύματος, ώστε να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε γρήγορα σε κάθε απαίτηση των υπηρεσιών ελέγχου.

Για περαιτέρω αναζήτηση

Πόροι του ιστότοπου:

Εντοπίστε τον αριθμό τελωνειακής κατάταξης ενός προϊόντος στη χώρα εισαγωγής.
Επιβεβαιώστε τους ελέγχους που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ενός προϊόντος.
Εντοπίστε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την εισαγωγή ενός προϊόντος.

Εξωτερικές πηγές:

Οι πηγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων:

Πλαίσιο προτύπων SAFE
Διακίνηση εμπορευμάτων προς εισαγωγή υπό τελωνειακό έλεγχο

Τα συστήματα τελωνειακού ελέγχου των μεγάλων κρατών:

Ο έλεγχος εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες
Το σύστημα εισαγωγών στην Κίνα
Το σύστημα ελέγχων στις εισαγωγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κανονισμοί για τις εισαγωγές και τους ελέγχους στην Ινδία
Οι διαδικασίες και οι κανονισμοί για τις εισαγωγές στην Ιαπωνία
Οι έλεγχοι στις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διαδικασία εκτελωνισμού και επιθεώρησης στη Νότια Κορέα
Έλεγχοι εισαγωγών στον Καναδά

Επιστροφή στην αρχή

Return to top