Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Το σύστημα ελέγχου εισαγωγών - ICS

Τι είναι το σύστημα ελέγχου των εισαγωγών (ICS) ; | Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου (ENS); | Πως να αποκτήσω έναν αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN); | Ποια είναι η διαδικασία για τη γνωστοποίηση άφιξης του μεταφορικού μέσου ; | Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των τελωνειακών αρχών και των χειριστών ; | Ποιες είναι οι απαλλαγές ;

Τι είναι το σύστημα ελέγχου των εισαγωγών (ICS) ;

Το σύστημα ελέγχου των εισαγωγών
Στα πλαίσια των προτύπων « SAFE » που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ), η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα νέο σύστημα ελέγχου για τις εισαγωγές, το «Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών» (ICS), που αποσκοπεί στην διασφάλιση της ροής των εμπορευμάτων κατά την είσοδο τους στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Αυτό το σύστημα ελέγχου, που αποτελεί μέρος του κοινοτικού προγράμματος eCUSTOMS εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011. Από εκείνη την ημερομηνία, οι χειριστές υποχρεώνονται να μεταβιβάσουν μια συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS « Entry Summary Declaration ») στο τελωνειακό γραφείο της χώρας εισόδου, πριν την εισαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου (ENS);

Η υποβολή
Η ENS υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κάθε Κράτος μέλος διαθέτοντας το προσωπικό του ηλεκτρονικό σύστημα για την παραλαβή της ENS. Συνήθως η ENS υποβάλλεται από τον μεταφορέα. Ωστόσο μπορεί επίσης να υποβληθεί από :

 • Τον εκπρόσωπο του μεταφορέα,
 • Τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπο του,
 • Οποιοδήποτε πρόσωπο ικανό να παρουσιάσει ή να αναλάβει την παρουσίαση των εμπορευμάτων στο τελωνείο (π.χ πράκτορας, διαμετακομιστής...)
Το περιεχόμενο
Το περιεχόμενο της ENS διαφέρει ανάλογα με το μεταφορικό μέσο, τον τύπο ροής, τη θέση του προσώπου. Η λίστα των υποχρεωτικών, προαιρετικών και δεσμευτικών δεδομένων της ENS εμπεριέχει πολλές διαφορετικές πληροφορίες, όπως ο κωδικός ταξινόμησης των εμπορευμάτων - SH (τα 4 και 6 πρώτα ψηφία) και τα δεδομένα που παρέχονται σε σχέση με το μεταφορικό μέσο. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου διευκρινίζονται στο παράρτημα 30 α των διατάξεων εφαρμογής του τελωνειακού κοινοτικού κώδικα..
Οι προθεσμίες
Οι προθεσμίες υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου καθορίζονται ανάλογα με το μεταφορικό μέσο και τη διάρκεια της μεταφοράς.

Για θαλάσσια μεταφορά:
 • Φορτία σε εμπορευματοκιβώτια : 24 ώρες πριν τη φόρτωση στο λιμάνι αναχώρησης,
 • Φορτία χύμα : 4 ώρες πριν την άφιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • Θαλάσσια μεταφορά μικρής απόστασης ή με ταξιδιωτική διάρκεια μικρότερη από ένα 24ωρο (μεταξύ ενός εδάφους εκτός ΕΕ και Υπεράκτιες χώρες): 2 ώρες πριν την άφιξη στο πρώτο λιμάνι.

Για εναέρια μεταφορά :
 • Πτήσεις μικρών αποστάσεων : το αργότερο κατά την πραγματική απογείωση του αεροσκάφους,
 • Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων : τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν την άφιξη του αεροσκάφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για σιδηροδρομικές μεταφορές και μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών :
 • Το αργότερο 2 ώρες πριν την άφιξη στο γραφείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για οδική μεταφορά:
 • Μια ώρα πριν την άφιξη στο γραφείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιστροφή στην αρχή

Πως να αποκτήσω έναν αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN);

Ο αριθμός MRN
Μετά από την έγκριση και καταχώρηση της ENS, ο χειριστής παραλαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό αναφοράς. Αποτελείται από 18 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (έτος, κωδικός χώρας κ.λπ). Επιτρέπει τη σύγκριση των πληροφοριών που έχουν δηλωθεί στην ENS με εκείνες που αναφέρονται στη γνωστοποίηση άφιξης κατά την παρουσίαση των εμπορευμάτων.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η διαδικασία για τη γνωστοποίηση άφιξης του μεταφορικού μέσου ;

Η γνωστοποίηση άφιξης του μεταφορικού μέσου.
Μια γνωστοποίηση άφιξης εφαρμόζεται στα πλοία και τα αεροσκάφη που εισχωρούν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ο εκμεταλλευόμενος του ενεργού μεταφορικού μέσου που εισχωρεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ή ο εκπρόσωπος του, πρέπει να γνωστοποιήσει την άφιξη του μεταφορικού μέσου στις τελωνειακές αρχές του πρώτου γραφείου εισόδου. Αυτή η γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου (ENS) που υποβλήθηκαν για όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν με το εν λόγω μεταφορικό μέσο.

Επιστροφή στην αρχή

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των τελωνειακών αρχών και των χειριστών ;

Οι υποχρεώσεις των τελωνειακών διοικήσεων
Η συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS) εμπεριέχει υποχρεώσεις για τις τελωνειακές διοικήσεις των Κρατών μελών :
 • Υλοποίηση μιας ανάλυσης κινδύνων στην εισαγωγή για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας. Οι τελωνειακές διοικήσεις μπορούν επίσης να αποφασίσουν των έλεγχο των εμπορευμάτων, είτε στο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο Κράτος μέλος του τελικού προορισμού. Μπορούν να οριστούν τρεις διαφορετικοί τύποι κινδύνων :
 • - Κίνδυνος τύπου A : Πολύ σημαντική απειλή, δεν μπορεί να φορτωθεί (μήνυμα «do Not Load» DNL),
  - Κίνδυνος τύπου Β : Άμεση επέμβαση στο πρώτο γραφείο εισόδου ή στο λιμάνι αναχώρησης,
  - Κίνδυνος τύπου Γ : Κίνδυνος που δεν θεωρείται σοβαρός. Επέμβαση στο λιμάνι εκφόρτωσης της ΕΕ.
 • Μεταβίβαση στα άλλα Κράτη μέλη των πληροφοριών που αφορούν τους ενδεχομένους εντοπισμένους κινδύνους.
Οι υποχρεώσεις των χειριστών
Η ENS εμπεριέχει επίσης υποχρεώσεις για τους χειριστές οι οποίοι πρέπει από εδώ και στο εξής να :
 • Καθορίσουν σε ποιο Κράτος μέλος θα αποσταλεί η δήλωση ENS,
 • Προβλέψουν την ανάπτυξη διεπαφών, ισάριθμες με τις σχετιζόμενες χώρες.

Επιστροφή στην αρχή

Ποιες είναι οι απαλλαγές ;

Οι απαλλαγές
Ορισμένα εμπορεύματα δεν υπόκεινται στην υποχρέωση ICS :
 • Τα εμπορεύματα απλώς διαμετακομίζονται, χωρίς διακοπή, μέσω των εδαφικών υδάτινων οδών ή τον εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους,
 • Τα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται με τακτικά θαλάσσια δρομολόγια που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες,
 • Ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων, όπως η ενέργεια, οι ταχυδρομικές αποστολές, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται στις αποσκευές των ταξιδιωτών...

Επιστροφή στην αρχή

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ευρωπαϊκή πύλη πληροφόρησης για τα τελωνεία που σκηνοθέτησε μια διαδικασία εισαγωγής σε μια ευρωπαϊκή χώρα από μια τρίτη χώρα στα πλαίσια του νέου συστήματος ελέγχου εισαγωγών (ICS).

Return to top