Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Πώς να ενσωματώσετε τη βιωσιμότητα στις εξαγωγικές στρατηγικές

Η βιωσιμότητα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των συστημάτων παραγωγής και διανομής. Τα ζητήματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο των εξαγωγών, καθώς οι μεταφορές έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η εθελοντική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις σχέσεις των εταιρειών με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Προσδιορίστε τους τομείς στους οποίους πρέπει να αναλάβετε δράση για τη βιωσιμότητα των εξαγωγών σας

Η δέσμευση για βιωσιμότητα συνεπάγεται αλλαγές σε πολλούς τομείς της οργάνωσης της εταιρείας, καθένας από τους οποίους πρέπει να αναλυθεί και να ιεραρχηθεί ως προς τον αντίκτυπό του στις εκπομπές άνθρακα.

Επομένως, πρέπει πρώτα να αξιολογήσετε το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας και των εξαγωγών της, και στη συνέχεια να ασχοληθείτε με κάθε έναν από τους πιθανούς μοχλούς ώστε να μειώσετε σταδιακά το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους μοχλούς για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακά σας:

1. Προϊόντα: Βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων με έμφαση στη βιωσιμότητα (αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος).

2. Προμήθειες: Καλύτερη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού πρώτων υλών και εισροών (επιλογή προμηθευτών).

3. Διαδικασία: Χρήση καθαρότερων τεχνολογιών για την παραγωγή (νέα, πιο αποδοτικά μηχανήματα, πράσινη ενέργεια).

4. Διανομή: Καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής (logistics) και της διανομής (τοποθεσίες αποθήκης, αντιστάθμιση άνθρακα από τις μεταφορές).

5. Κύκλος ζωής: Προσφέρετε στους πελάτες σας λύσεις για το μέλλον των προϊόντων μετά τη χρήση (μεταχειρισμένα, ανακύκλωση, επισκευή κλπ.).

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ενισχύσετε τις προσπάθειές σας για βιωσιμότητα, εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία:

1. Μάρκετινγκ: Βελτιώστε την αξία που προσδίδουν οι καταναλωτές στο προϊόν και τις διαδικασίες σας, και διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό δίνοντας έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα (σήμανση, πιστοποιήσεις).

2. Τιμολόγηση: Καθορίστε τις τιμές σας με τρόπο που να αντανακλούν αυτές τις παραμέτρους βιωσιμότητας, επισημαίνοντας, όπου χρειάζεται, το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τη βιωσιμότητα.

3. Επικοινωνία: Επενδύστε στη βελτίωση της εικόνας βιωσιμότητας της εταιρείας σας, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση και η παραγωγή.

4. Κίνητρα: Αποκτήστε πρόσβαση σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων και προγράμματα κρατικής υποστήριξης.

5. Συμμετοχή: Εμπλέξτε την τοπική κοινότητα στις διάφορες χώρες που εξυπηρετείτε.

Μετασχηματίστε τις εξαγωγές σας με επιτυχία

Η επιτυχία ενός τέτοιου μετασχηματισμού βασίζεται στις κλασικές αρχές του interim management:

1. Ηγεσία και ηγετικές ικανότητες: Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας χωρίς ισχυρή ηγεσία. Για να ενσωματώσετε τη βιωσιμότητα στις εξαγωγικές στρατηγικές σας, η αλλαγή απαιτεί δυναμική καθοδήγηση.

2. Δέσμευση: Είναι επίσης απαραίτητο να πείσετε τους εργαζομένους σας να στηρίξουν την αλλαγή, έτσι ώστε να δείξετε ότι η δέσμευση για βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία και ότι αναλαμβάνετε δράση προς αυτή την κατεύθυνση.

3. Μακροπρόθεσμη διάρκεια: Όταν δεσμεύεστε για βιωσιμότητα, πρέπει να σκέφτεστε και να ενεργείτε μακροπρόθεσμα. Δεν πρόκειται για μια αλλαγή που μπορείτε να κάνετε γρήγορα, να αποκομίσετε κέρδος και να προχωρήσετε. Πρέπει να αλλάξει όλη η στρατηγική και οι πρακτικές της εταιρείας σας, και να προχωρήσετε σταδιακά προς τον στόχο που επιθυμείτε να επιτύχετε.

4. Ενδιαφερόμενα μέρη: Για να επιτύχετε τον στόχο της βιωσιμότητας, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοείτε, να ικανοποιείτε και να υπερβαίνετε τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να εντοπίσετε τις προσδοκίες και να συζητήσετε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και στη συνέχεια να εξετάσετε τις διαθέσιμες επιλογές για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες τους. Και όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να ξεπεράσετε τις προσδοκίες τους, γιατί η διαφοροποίηση είναι ο πιο σωστός δρόμος προόδου για τους εξαγωγείς που είναι αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα.

5. Γνώση και εξειδίκευση: Για την ανάπτυξη γνώσης, εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε ειδικούς όταν αυτή η γνώση και η τεχνογνωσία δεν είναι διαθέσιμες στο εσωτερικό της εταιρείας.

6. Συνεργασίες: Μπορείτε να αποκτήσετε γνώση και εμπειρογνωμοσύνη από εξωτερικούς φορείς, όπως η UNCTAD (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη) ή από κυβερνήσεις (και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους) που τοποθετούν τη βιωσιμότητα στην κορυφή της ατζέντας τους. Πρέπει να προσπαθήσετε να εντοπίσετε και να αδράξετε τις ευκαιρίες. Οι συνεργασίες με τοπικούς ή διεθνείς φορείς και παράγοντες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον οργανισμό σας.

7. Επανάληψη: Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, πρέπει να μετράτε και να ανακοινώνετε τακτικά τα αποτελέσματα των ενεργειών σας, μέσα από μια συνεχή διαδικασία επανάληψης και επαναξιολόγησης μεταξύ της υλοποίησης και του μάρκετινγκ, για να επωφεληθείτε από κάθε επόμενο βήμα. Γιατί πρέπει αφενός να γνωρίζετε τι κάνετε και αφετέρου να γνωστοποιείτε τα αποτελέσματα των δράσεών σας στην επιχείρησή σας και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

8. Επιχειρηματική κουλτούρα: Η βιωσιμότητα πρέπει να ενσωματωθεί στην κουλτούρα της εταιρείας σας. Για αυτό, πρέπει να αλλάξετε τρόπο σκέψης, καθώς η βιωσιμότητα απαιτεί μια διασπαστική (disruptive) προσέγγιση.

9. Αξιολογήστε και επαναβαθμονομήστε: Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Η πρόοδος θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά και οι δράσεις να βαθμονομούνται εκ νέου. Και εάν τυχόν κάτι δεν λειτουργεί, κάντε αλλαγές και υιοθετήστε νέες ιδέες. Ωστόσο, καλό είναι να μην κάνετε όλες τις αλλαγές ταυτόχρονα, αλλά να προχωράτε σταδιακά.

Πώς ωφελείται η εταιρεία σας από αυτές τις πρωτοβουλίες;

Μέσα από την ανάληψη τέτοιων δράσεων, η εταιρεία σας μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία και την τοποθέτηση του συνολικού προϊόντος της και έτσι να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οφέλη Δράσεις
Μείωση κόστους Βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσω της καλύτερης διαχείρισης των πόρων, της εφοδιαστικής και της διανομής.
Αυξημένη παραγωγικότητα Βελτιωμένη τεχνική ικανότητα, συμμετοχή και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών και των εργαζομένων.
Βελτίωση της φήμης Ενημερώσεις για τις περιβαλλοντικές και ηθικές δεσμεύσεις της εταιρείας, καθώς και για τις προσπάθειες προσαρμογής της.
Προσδιορισμός νέων ευκαιριών στην αγορά Προσέγγιση από εταιρείες που προτιμούν προμηθευτές με προσέγγιση περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης.
Περιορισμός νομικών και κανονιστικών κινδύνων Χρήση τεχνογνωσίας και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης βιωσιμότητας και πιστοποιήσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό Βελτιωμένη αντίληψη του συνολικού προϊόντος σας, με έμφαση στις δεσμεύσεις σας για την ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).
Επιχειρηματική συνέχεια Εφαρμογή παγκόσμιων δράσεων για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος βιωσιμότητας που θα εξακολουθεί να υπάρχει μακροπρόθεσμα και το οποίο θα εντείνεται με εκθετικό ρυθμό.

Επιστροφή στην αρχή

Return to top