Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Προετοιμασία μιας διεθνούς σύμβασης πώλησης

Το ξεκίνημα της εξαγωγικής η εισαγωγικής λειτουργίας απαιτεί τη συγκατάθεση των δύο συμβαλλόμενων μερών (αγοραστής και πωλητής). Αυτή η συμφωνία παίρνει τη μορφή μιας σύμβασης πώλησης, η οποία στοχεύει στη διαίρεση των δαπανών και των κινδύνων μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Η σύνταξη αυτής της σύμβασης είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας, γιατί διευκολύνει το εμπόριο και την ανταλλαγή και ρυθμίζει ειδικά τις εμπορικές διαφωνίες. Η διεθνής σύμβαση πώλησης διέπεται από τους διάφορους κανόνες που έχουν στόχο να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο και την ανταλλαγές.

Η συνθήκη της Βιέννης | Τα Incoterms | Η σύμβαση

Η συνθήκη της Βιέννης

Η Συνθήκη της Βιέννης, που αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ρυθμίζει το διεθνείς εμπόριο και την ανταλλαγή των εμπορευμάτων. Υπογράφτηκε τον Απριλίου του 1980, και μετρά σήμερα 57 συμβαλλόμενες χώρες. Εφαρμόζεται αποκλειστικά στην περίπτωση των προβλημάτων που συνδέονται με τη διατύπωση μιας σύμβασης πώλησης και ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που δημιουργούνται από την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, η εν λόγω σύμβαση επιτρέπει την επιλογή ενός ουδέτερου δικαιώματος. Η εφαρμογή της σύμβασης της Βιέννης εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις προθέσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών. Οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να την αποκλείσουν συνολικά είτε να την εφαρμόσουν μερικώς. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν μια διεθνή δραστηριότητα, πρέπει να λάβουν γνώση του νομικού συστήματος στη χώρα-στόχο και τη Συνθήκη της Βιέννης.

Τα Incoterms

Το Incoterms είναι ακρωνύμια εμπορικών όρων που ρυθμίζουν τα προβλήματα σχετικά με τις διεθνείς διοικητικές μέριμνες και στη μεταφορά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στα εμπορεύματα. Επιτρέπουν τον επιμερισμό των δαπανών και των κινδύνων κατά την μεταφορά των αγαθών από τον πωλητή στον αγοραστή. Τα Incoterms αποτελούν σήμερα τη βάση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου.

Η σύμβαση

Για να προετοιμαστεί μια σύμβαση, είναι απαραίτητο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να είναι σε απόλυτη συμφωνία. Η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εξαρτάται από την τιμή προσφοράς, τους γενικούς όρους της πώλησης και της αποδοχής.

Τιμή προσφοράς και τύπος τιμολογίου
Η εμπορική προσφορά είναι η βάση της σύμβασης πώλησης. Πρέπει να είναι σταθερή, ξεκάθαρη και χωρίς  ασάφειες. Η τιμή προσφοράς είναι βασισμένη σε ένα γραπτό έγγραφο και πρέπει να συνταχθεί σε μια γλώσσα που να είναι απολύτως κατανοητή από τον πελάτη.

Η προφόρμα ενός τιμολογίου είναι το έγγραφο που δίνει μορφή στην προσφορά εμπορικών συναλλαγών. Αποτελεί  την προδιαγραφή που καθορίζει τη γενική περιγραφή της πώλησης. Η προφόρμα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται σε ένα εμπορικό τιμολόγιο και υποχρεώνει τον αγοραστή να λάβει γνώση των προδιαγραφών που σχετίζονται με την προσφορά. Τέλος, εάν όλα είναι κανονικά, η σύμβαση πρέπει να καθορίσει τις νομικές σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, και αυτός είναι ο στόχος των γενικών όρων της πώλησης.

Περιεχόμενο της προφόρμας

Αντισυμβαλλόμενοι  

 • Γράψτε τα ακριβή στοιχειά των συμβαλλομένων, και  εάν είναι δυνατόν, το όνομα των αντίστοιχων αντιπροσώπων των δύο επιχειρήσεων.  

Στόχος

 • Να προετοιμαστεί μια λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με όλες τις τεχνικές πτυχές και τις λεπτομέρειες της συσκευασίας (όγκος, βάρος, και συσκευασία).  

Προδιαγραφές μεταφορών

 • Για να καθοριστούν τα Incoterms, ο τρόπος μεταφοράς και η ακριβής χρονική περίοδος παράδοσης απαιτούνται.

Τιμή

 • Η τιμολόγηση πρέπει να είναι λεπτομερής (τιμή μονάδων κ.λπ.), προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρανόηση. Ο αγοραστής και ο πωλητής πρέπει να καθορίσουν σε αυτό το σημείο τους όρους πληρωμής.

Γενικοί όροι της πώλησης

Οι γενικοί όροι της πώλησης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να καθορίσουν το νομικό πλαίσιο των εμπορικών σχέσεών τους. Οι γενικοί όροι της πώλησης είναι συγκεκριμένοι για κάθε εξαγωγέα. Καθορίζουν τα καθήκοντα του αγοραστή, ενώ  του επιτρέπουν να υπερασπίσει τα συμφέροντά του.

Οι γενικοί όροι πρέπει να γραφτούν με τρόπο σαφή και χωρίς αμφισημίες η αοριστολογίες. Συντάσσεται είτε στη γλώσσα της χώρας του αγοραστή, είτε στα αγγλικά. Ο εξαγωγέας πρέπει να είναι ουσιαστικός και να δώσει την έμφαση στα σημαντικότερα σημεία όπως η τιμή, οι όροι της πληρωμής, η περίοδος παράδοσης και οι μορφές που συνδέονται με την τακτοποίηση των νομικών διαφωνιών.

Ο αγοραστής πρέπει να λάβει γνώση των γενικών όρων της πώλησης πριν την υπογραφή της σύμβασης. Διαφορετικά, θα θεωρούνταν νόμιμα ατελέσφορος. Εν ολίγοις, πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι μερικές χώρες καθορίζουν τους γενικούς όρους της αγοράς. Κατά κανόνα, αντιτάσσονται στους όρους του πωλητή. Σε εκείνη την περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να διαπραγματευτούν και να αναλύσουν τους γενικούς όρους από νομικής άποψης που διέπει τη σύμβαση. Κάθε αγοραστής που δεν θα καταγγείλει τους γενικούς όρους της πώλησης υποτίθεται ότι τους έχει αποδεχτεί και θα έχει μόνο τους γενικούς όρους της αγοράς για να είσαι σε θέση να αντιταχθεί.

Η Αποδοχή

Η αποδοχή μιας προσφοράς αποτελεί μια συμφωνία με τον πελάτη και επιτρέπει την  οριστικοποίηση της σύμβασης πώλησης. Η σύμβαση παίρνει τη συγκεκριμένη μορφή μόνο όταν η προσφορά γίνεται αποδεκτή. Εφόσον δεν έχει γίνει αποδεκτή, η προσφορά μπορεί να αποσυρθεί. Η αποδοχή πρέπει να διαβιβαστεί σε μια γραπτή μορφή έτσι ώστε ο πωλητής να έχει μια ορισμένη εγγύηση και μια απόδειξη σε περίπτωση νομικών διαφωνιών. Σε εκείνη ακριβώς την περίπτωση, η αποδοχή παίρνει τη μορφή ενός εμπορικού λογαριασμού ή μιας εμπορικής σύμβασης.

Η προφορική αποδοχή δεν συνιστάται εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη διαθέσιμη εκτός αν η σύμβαση είναι απλή και εκτελείται από πρόσωπα που είναι καλής πίστης. Η γραπτή επιβεβαίωση συνιστάται σε κάθε περίπτωση.  Πρέπει να δοθεί προσοχή στην περίπτωση της νομικής διαφωνίας, αναφορικά  με την αποδοχή του τηλετύπου ή του φαξ διότι δεν αποτελούν επαρκή απόδειξη. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να καταφύγουν στις τυποποιημένες συμβάσεις για την επισημοποίηση της συμφωνίας μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών. Η χρήση των  τυποποιημένων συμβάσεων είναι πρακτική αλλά η μόνη δυσχέρεια είναι η αδυναμία διαπραγμάτευσης τους . Ο πλέον σίγουρος τρόπος είναι  να συνταχθούν συμβάσεις αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συμφωνία με την κατάρτιση δύο εγγράφων: μια βασική σύμβαση για τους γενικούς όρους της πώλησης και ένα πρόσθετο σύμφωνο για τους ειδικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί με κάθε πελάτη.  

Συμβατικοί όροι

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 • Προσδιορισμός της ταυτότητας των συμβαλλόμενων μερών στη σύμβαση (πωλητής, αγοραστής): επωνυμία των επιχειρήσεων,  οι διευθύνσεις των εδρών, λεπτομερείς διευθύνσεις και τα ονόματα των αντίστοιχων αντιπροσώπων.

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Καθορισμός του στόχου της σύμβασης (προϊόν ή υπηρεσία)
 • Περιγραφή των τεχνικών πτυχών, της ποσότητας, του όγκου, του βάρους και κατά περίπτωση του τρόπου συσκευασίας, εφόσον  ο αγοραστής μπορεί να γνωστοποιήσει τις απαιτήσεις του.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Διευκρίνιση της τιμής σε ευρώ- ή συνάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου).
 • Η τιμή συνοδεύεται από τα Incoterm  επιμερίζοντας τις δαπάνες στη μεταφορά, τους δασμούς, την ασφάλεια καθώς και το χρόνο της μεταβίβασης της κυριότητας.
 • Η τιμή των εμπορευμάτων θα καθοριστεί (τιμή μονάδας  και συνολική τιμή).
 • Πρόβλεψη για  έναν κώδικα  τακτοποίησης που δίνει μια μέγιστη ασφάλεια στον πωλητή.
 • Προκαταβολή που εγγυάται την παραγγελία
 • Σε περίπτωση αποδεικτικής πίστωσης, ο πωλητής  σημειώνει την αρχική απαίτηση.
 • Εν τέλει, εάν το επιτρέπει ο νόμος,  ένας όρος για την παρακράτηση κυριότητας θα μπορούσε να περιληφθεί.

ΤΡΟΠΟΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

 • Καθορισμός του τρόπου μεταφοράς σε σχέση  με τη φύση των εμπορευμάτων, τον προορισμό και την ασφάλεια.
 • Ανάλογα με τα Incoterm, καταγράφονται  οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

ΤΡΟΠΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Καθορισμός της ημερομηνίας, του τόπου φόρτωσης και παράδοσης.
 • Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης η τήρηση της προθεσμίας παράδοσης είναι μια από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις του πωλητή. Κάποιος πρέπει να προβλέψει και να επιβάλει εκ των προτέρων πρόστιμο για τυχόν καθυστερήσεις.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 • Καταγραφή του όρου της ανωτέρας βίας για τα απρόβλεπτα γεγονότα. Κατ’ αρχάς, πρέπει να αποφευχθεί η γενική αποδοχή του όρου στον οποίο προσφεύγει ο πωλητής καθ΄ υπέρβαση.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 • Καθορισμός των υποχρεώσεων των δύο συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την εγγύηση. Π.χ : εγγύηση για την επιστροφή της προκαταβολής, αναφορικά με τον πωλητή της.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

 • Καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου για τη ρύθμιση νομικών αμφισβητήσρων. 

ΓΛΩΣΣΑ

 • Καθορισμός της γλώσσας που διέπει τη σύμβαση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως κατανοητή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εντούτοις, προσοχή πρέπει να δοθεί στα προβλήματα των μεταφράσεων.

Υπηρεσίες

Η Emporiki-Trade σας  προτείνει πρότυπα διεθνών συμβάσεων στα αγγλικά που σχετίζονται με πράκτορες, διανομές, ή με τις πώλησεις, ξέροντας ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να επικυρώνετε τα σχέδια των συμβάσεων μέσω των επαγγελματιών (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι) .

Επιστροφή στην αρχή

Return to top