Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Εξάγοντας σε αναδυόμενες χώρες

Ο κίνδυνος της συναλλαγματικής ισοτιμίας | Ο κίνδυνος μη πληρωμής | Ο κίνδυνος στη διαχείριση της διακίνησης | Ο κίνδυνος διανοητικής ιδιοκτησίας | Ο πολιτικός κίνδυνος | Ο πολιτιστικός κίνδυνος

Για μια ΜΜΕ, μια εξαγωγή προς αναδυόμενες χώρες σημαίνει πρόσβαση σε αγορές με μεγάλες προοπτικές και τεράστια ανάπτυξη. Ωστόσο, σημαίνει επίσης πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέους κινδύνους, κατά των οποίων αρμόζει να προστατευτεί.

Ο κίνδυνος της συναλλαγματικής ισοτιμίας
Η πολιτική και οικονομική αστάθεια ορισμένων αναδυόμενων χωρών μπορούν να εγκυμονούν κινδύνους σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία η οποία εξαρτάται από τη μείωση ή την αύξηση της νομισματικής αξίας της χώρας.

Μια μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να προκαλέσει απώλεια στα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ξένα νομίσματα. Αντίστοιχα, η αύξηση των συναλλαγματικών αξιών μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της εθνικής νομισματικής αξίας για περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ξένα νομίσματα. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον έξοδα, τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές.

Για να προστατευτεί, η ΜΜΕ μπορεί να ζητήσει από το τραπεζικό της ίδρυμα να την υποστηρίξει στην εδραίωση της πολιτικής της διαχείρισης του συναλλαγματικού κινδύνου, μέσω κυρίως της κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου.

Επιστροφή στην αρχή

Ο κίνδυνος μη πληρωμής
Η εγγύηση της πληρωμής αποτελεί την κύρια πρόκληση για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες χώρες. Πράγματι, αυτές οι χώρες συσσωρεύουν μερικές φορές ορισμένα έντονα χαρακτηριστικά, όπως έναν εύθραυστο τραπεζικό σύστημα, πολλές νομικές υποχρεώσεις, ένα μεγάλο ποσοστό διαφθοράς και έναν ισχυρό κίνδυνο μη μεταφοράς. Πολλές δυσκολίες για τις τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να βρεθούν πολύ γρήγορα σε μια δύσκολη θέση, αδυνατώντας να εξοφλήσουν μια ή περισσότερες από τις οφειλές τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΜΜΕ εξαγωγής βρίσκεται αντιμέτωπη με αθέτηση υποχρεώσεων (πληρωμών).

Για να προστατευτεί κανείς όσο περισσότερο γίνεται από αυτούς τους κινδύνους, μόλις προσδιοριστεί ο εταίρος (αγοραστής ή πωλητής), πρέπει απαραιτήτως να γίνεται ένας έλεγχος :
  • Έλεγχος της φερεγγυότητας του αγοραστή ή του πωλητή
  • Παρακολούθηση των κινδύνων πίστωσης του αγοραστή ή του πωλητή
  • Παρακολούθηση του ιστορικού πληρωμής του αγοραστή ή του πωλητή

Υπάρχουν 3 λύσεις για την κάλυψη των ανεξόφλητων οφειλών:
  • Η πώληση με πιστωτική επιστολή : εξασφαλίζει στον εξαγωγέα την εξόφληση των εμπορευμάτων,
  • Η ασφάλιση πιστώσεων : ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες προτείνουν ασφαλίσεις πιστώσεων ειδικά για τις αναδυόμενες χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ορισμένοι φορείς όπως η COFACE προσφέρουν ασφαλιστικές υπηρεσίες πίστωσης για τις εξαγωγές.
  • Η πώληση μέσω διαχειριστικών εταιρειών : οι διαχειριστικές εταιρείες (αποκαλούμενες επίσης εταιρείες εμπορίου) αναλαμβάνουν τη μεταπώληση, για λογαριασμό σας, στο εξωτερικό και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο μη πληρωμής.

Επιστροφή στην αρχή

Ο κίνδυνος στη διαχείριση της διακίνησης
Η προστασία του μηχανισμού της διαχείρισης διακίνησης, κυρίως σε ότι αφορά τη λειτουργική διαχείριση της φυσικής ροής των εμπορευμάτων, από τη διαχείριση των παραγγελιών μέχρι τη διαχείριση των αποθηκών, αποτελεί μια μείζων πρόκληση για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να εισάγουν/ εξάγουν από/ προς μια αναδυόμενη χώρα.

Οι πρωταρχικοί κίνδυνοι για τις ΜΜΕ στις αναδυόμενες χώρες αφορούν τις προθεσμίες μεταφοράς, τη διακοπή της τροφοδοτικής αλυσίδας και ο σύνθετος χαρακτήρας του εκτελωνισμού.

Για να προστατευτεί, πρέπει να τηρήσει αυστηρά τους κανόνες σύνταξης της σύμβασης πώλησης/ αγοράς, να προσέξει ιδιαίτερα τις νομικές ρήτρες της προσφοράς και να χρησιμοποιεί το διεθνές τυποποιημένο σύστημα των εμπορικών όρων (incoterms) που καθορίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις ενός αγοραστή και ενός πωλητή στα πλαίσια των συμβάσεων του διεθνές εμπορίου. Σας συμβουλεύουμε επίσης τη δημιουργία προστατευτικών αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις συμβουλευτικές μας καρτέλες :

Επιστροφή στην αρχή

Ο κίνδυνος διανοητικής ιδιοκτησίας
Οι κίνδυνοι σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ακόμα πιο έντονοι στις αναδυόμενες χώρες όπου η νομοθεσία παρουσιάζει συχνά πολλές ελλείψεις.

Μια επιχείριση μπορεί συνεπώς να πέσει θύμα παραποίησης των διπλωμάτων της ευρεσιτεχνίας, του σήματος, των σχεδίων ή των προτύπων της, ανεξάρτητα από τη φύση των δραστηριοτήτων της, με αρνητικές συνέπειες στην εικόνα που θέλει να προβάλλει.

Η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη διανοητική ιδιοκτησία γίνεται σε νομικό επίπεδο αλλά και χάρη σε ασφαλιστικές λύσεις όπως ασφάλειες Αστικής ευθύνης ή άλλα ειδικά συμβόλαια.

Οι υπηρεσίες της ΟΒΙ μπορούν να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες σας για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο εξωτερικού. Σας συμβουλεύουμε επίσης να προσλάβετε δικηγόρο, ειδικευμένος σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, για να βεβαιωθείτε τη νομιμότητα του και να μειώσετε τους κινδύνους ενδεχομένης διαφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις συμβουλευτικές μας καρτέλες :

Επιστροφή στην αρχή

Ο πολιτικός κίνδυνος
Η πολιτική και κοινωνική κατάσταση ορισμένων αναδυόμενων χωρών είμαι μερικές φορές ασαφείς και η εξέλιξη τους αβέβαιη.

Για τις ξένες επιχειρήσεις, αυτό το γεγονός δημιουργεί μια σειρά ειδικών κινδύνων, όχι μόνο κίνδυνοι φυσικής ακεραιότητας (ασφάλεια του προσωπικού επί τόπου, επαναπατρισμός) αλλά και οικονομικοί κίνδυνοι (υιοθέτηση περιοριστικών μέτρων από τις κυβερνήσεις όπως, π.χ. περιορισμός στον επαναπατρισμό κεφαλαίων, απαλλοτριώσεις, εθνικοποιήσεις...).

Για να προστατευτεί κανείς από αυτούς τους κινδύνους, υπάρχουν πρότυπα ανάλυσης που επιτρέπουν την αξιολόγηση του πολιτικού κινδύνου. Ορισμένοι ασφαλιστές πιστώσεων προτείνουν αξιολογήσεις κινδύνων ανά χώρα : Coface, Credendo

Ο ιδιαίτερα υψηλός πολιτικός κίνδυνος που παρουσιάζουν ορισμένες χώρες επιβάλλει τη σύναψη ενός ασφάλιστρου πολιτικού κινδύνου με την τράπεζα, με τη μορφή ενός ποσοστού, που διαφέρει από χώρα σε χώρα, ενσωματωμένο σε μια ασφάλεια πίστωσης.

Επιστροφή στην αρχή

Ο πολιτιστικός κίνδυνος
Για να εργαστεί κανείς σε μια ξένη αγορά πρέπει επίσης να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς. Πράγματι, η ίδια κίνηση μπορεί να έχει τελείως διαφορετικές επιπτώσεις από ένα περιβάλλον σε άλλο.

Για τη ΜΜΕ υφίσταται ο πραγματικός κίνδυνος να μην κατανοήσει τους νόμους και τους τοπικούς κανονισμούς καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των εταίρων της.

Συνεπώς έχει μεγάλη σημασία να ενημερωθεί εγκαίρως κανείς για τους κανόνες επικοινωνίας και ανταλλαγής που ισχύουν στη χώρα καθώς και στις πολιτιστικές αξίες και διαφορές και να βασιστεί σε ένα δίκτυο αξιόπιστων εταίρων που έχουν ενταχθεί πλήρως.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε μια εταιρεία εμπορίου ή σε μια εταιρεία διεθνής υποστήριξης για να αναλάβει ένα μέρος του έργου επίγνωσης στη χώρα που έχετε στοχεύσει. Συχνά πρόκειται για την πιο αποτελεσματική λύση για μια ΜΜΕ που θέλει να εξάγει και ο πιο σύντομος δρόμος προς την επιτυχία.

Επιστροφή στην αρχή

 

Return to top