Επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας στο εξωτερικό σε τρία βήματα

Αδεια Τελικου Χρηστη Για Τον Ιστοτοπο

Υπηρεσία: Αναφορές για Χρηματοοικονομικές Εταιρίες

1. Περιορισμοί που αφορούν στη χρήση

  1. 1.1 Οι πληροφορίες ALTARES - D&B (εφεξής: «Πληροφορίες») στις οποίες θα έχετε πρόσβαση μέσω του παρόντος Ιστότοπου προϋποθέτουν Άδεια Χρήστη η οποία θα σας χορηγηθεί ως «Τελικό Χρήστη» από την ALTARES - D&B, αποκλειστικά για δικούς σας εσωτερικούς σκοπούς. Η άδεια αυτή είναι μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβαστή, υπόκειται σε χρονικό περιορισμό και στους περιορισμούς που προβλέπονται και ορίζονται στο παρόν. Ο Τελικός Χρήστης δεσμεύεται να μην αναζητήσει πληροφορίες και να μην μεταδώσει τις πληροφορίες αυτές προς χρήση τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μητρικών εταιριών, παραρτημάτων, συνδεδεμένων εταιριών, εταιριών franchise και αντιπροσωπειών του ιδίου, και οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν θα λάβει χώρα τίποτε από τα παραπάνω.  Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να μην διαδώσει οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο εάν υπέχει νόμιμη υποχρέωση προς αυτό και εφόσον έχει ενημερώσει την ALTARES - D&B, ή τουλάχιστον αφότου λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της τελευταίας.
  2. 1.2 Πιο συγκεκριμένα, ο Τελικός Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σε σχέση με συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συστάσεις προς τρίτους, να μην τις δημοσιοποιήσει μέσω των ΜΜΕ, να μην τις ενσωματώσει ή χρησιμοποιήσει σε κάποια βάση δεδομένων ή σε εμπορικό κατάλογο που μπορεί να διατεθεί σε τρίτους, να μην τις χρησιμοποιήσει για την δημιουργία βάσεων δεδομένων που μπορούν να διατεθούν σε τρίτους, να μην τις χρησιμοποιήσει ή επιτρέψει σε τρίτους τη χρήση τους ως παραπομπή ή άλλο μέσο που μπορεί να διαθέσει τις πληροφορίες σε τρίτους, να μην τις προσάγει σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ελέγχου των επικοινωνιών, παρά μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ALTARES - D&B, εκτός εάν υπέχει νόμιμη υποχρέωση προς αυτό και εφόσον έχει ενημερώσει την ALTARES - D&B. Επιπλέον, ο Τελικός Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες παρά μόνο για την συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία αυτές ζητήθηκαν εξ’ αρχής.

Επιστροφή στην αρχή

2. Περιορισμοί χρήσης

  1. 2.1 Ο Τελικός Χρήστης δεσμεύεται να μην αναπαράγει, μεταβάλει, αναμεταδίδει ή προωθεί εμπορικά τις πληροφορίες προς τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε τρόπο, όπως δια της εισαγωγής τους σε βάση δεδομένων, εμπορικούς καταλόγους, αναφορές ή άλλως.  Επίσης απαγορεύεται η ίδια χρήση ή η χρήση από τρίτους των πληροφοριών προς το σκοπό δημιουργίας στατιστικών ή άλλων βάσεων δεδομένων προκειμένου αυτές να διατεθούν ή χρησιμοποιηθούν από κοινού με τρίτους (και με τη μορφή συστάσεων προς τρίτους), ή προς το σκοπό σύγκρισης με άλλη βάση δεδομένων που πρόκειται να διατεθεί ή κοινοποιηθεί σε τρίτους.  Απαγορεύεται επίσης να κοινοποιηθούν οικειοθελώς οι πληροφορίες στα πλαίσια κάποιας νομικής διαδικασίας.
  2. 2.2 Απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών από τον Τελικό Χρήστη στα πλαίσια οποιασδήποτε αήθους ή δόλιας δραστηριότητας.  Ο Τελικός Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες με απόλυτο σεβασμό προς το νόμο και τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών που διέπουν τις τηλε-αγορές, τις διαφημιστικές καμπάνιες (συμπεριλαμβανομένων όσων διεξάγονται μέσω φαξ ή email) και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.  Πιο συγκεκριμένα, ο Τελικός Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις του Νόμου 78/17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αρχείων προσωπικών δεδομένων και πολιτικών ελευθεριών, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 2004/801 της 6ης Αυγούστου 2004 για την προστασία του ατόμου σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Επιστροφή στην αρχή

3. Ευθύνη

  1. 3.1 Η ALTARES - D&B υπέχει υποχρέωση δέουσας επιμέλειας.  Στο πλαίσιο αυτό, η ALTARES - D&B δεσμεύεται να εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες και κάθε αναγκαίο μέτρο που απαιτείται από την επιχειρηματική πρακτική προκειμένου να διατηρεί την βάση δεδομένων της επικαιροποιημένη και να παρέχει ακριβείς πληροφορίες. Ωστόσο, ο Τελικός Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες υπόκεινται σε συγκεκριμένο περιθώριο λάθους.  Ο Τελικός Χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών τις οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει.  Οι πληροφορίες που παρέχονται αποκλειστικά στον Τελικό Χρήστη πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ως δείκτες και δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση, μοναδικός δε σκοπός τους είναι να παρέχουν καθοδήγηση στον Πελάτη στις προσωπικές του αναλύσεις.  Για το λόγο αυτό, ο Τελικός Χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από την ALTARES - D&B.
  2. 3.2 Όλες οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν».  Με την επιφύλαξη ρητής αντίθετης διάταξης της παρούσας, η ALTARES - D&B δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, ότι παρατίθενται περιοριστικά, ότι είναι πρόσφατες ή ότι υπάρχει δυνατότητα συγκεκριμένης χρήσης τους.
  3. 3.3 Η ALTARES - D&B δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την παροχή, συγκέντρωση, συλλογή, ερμηνεία ή παράδοση των πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ευθύνη στην ALTARES - D&B για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη, όπως για οικονομική απώλεια ή έλλειμμα που μπορεί να προκληθεί από την εκ μέρους του Τελικού Χρήστη χρήση, ανάλυση, ερμηνεία και/ή διάδοση των πληροφοριών που παρέχονται από την ALTARES - D&B ή από τυχόν ανακρίβειες, λάθη, και παραλείψεις που μπορεί να περιέχουν οι πληροφορίες από λάθος ή αμέλεια (εξαιρουμένων των σοβαρών αδικημάτων και της απάτης) της ALTARES - D&B, ή οποιουδήποτε υπαλλήλου ή εκπροσώπου αυτής, ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου γεγονότος που εκφεύγει της σφαίρας ελέγχου της ALTARES - D&B,  και εφόσον η τελευταία μπορούσε να είχε λάβει σαφή ενημέρωση σχετικά με την σκοπούμενη χρήση εκ μέρους του Τελικού Χρήστη των παρεχόμενων πληροφοριών.

Επιστροφή στην αρχή

4. Λοιπές Διατάξεις

  1. 4.1 Η διάρκεια ισχύος της άδειας, σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται, είναι ένα έτος από τον χρόνο κατά τον οποίο ο Τελικός Χρήστης αποκτά τις σχετικές πληροφορίες.  Η ALTARES – D&B έχει το δικαίωμα να επιφέρει οποτεδήποτε αλλαγές στην παρούσα άδεια Τελικού Χρήστη, ενώ τυχόν χρήση των πληροφοριών από τον Τελικό Χρήστη αφότου έχουν επέλθει οι αλλαγές αυτές συνιστά σιωπηρή αποδοχή τους.  Η ALTARES - D&B μπορεί να καταγγείλει την Άδεια Τελικού Χρήστη τριάντα (30) ημέρες αφότου έχει αποσταλεί κοινοποίηση από τον Πελάτη στον Τελικό Χρήστη ταχυδρομικά ή μέσω e-mail, ή σε περίπτωση παράβασης από τον Τελικό Χρήστη των όρων της παρούσας Άδειας ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με την ALTARES – D&B, αμέσως μετά την αποστολή σχετικής κοινοποίησης ταχυδρομικά ή μέσω e-mail από τον Πελάτη προς τον Τελικό Χρήστη.  Η ισχύς της παρούσας Άδειας Τελικού Χρήστη λήγει με την παρέλευση ενός έτους από τον χρόνο λήψης από τον Τελικό Χρήστη των τελευταίων πληροφοριών δυνάμει της παρούσας άδειας.
  2. 4.2 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται με βάση το δίκαιο της Γαλλίας.  Αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση κάθε διαφοράς ως προς την ερμηνεία και/ή εκτέλεση και/ή την ισχύ της παρούσας Σύμβασης είναι το Δικαστήριο της Ναντέρ, ακόμη και σε περίπτωση περισσοτέρων παθητικών ομοδίκων ή αξιώσεων που ασκούνται δια της διαδικασίας αυτοφώρου.

Επιστροφή στην αρχή

Return to top